รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล
 • จำนวน :
  4 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
 • เปิดรับสมัคร :
  1 เมษายน 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  15 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  20 พฤษภาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  28 พฤษภาคม 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือสาขาการพยาบาลการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

  2. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)

  3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ HIS (HOSxP) และโปรแกรมพื้นฐาน เช่น  Microsoft office ได้ดี

  4. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร

  5. หากมีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานหน่วยหัวใจและหลอดเลือด หรือประสบการณ์การเป็นหัวหน้างาน หรือประสบการณ์ด้านพยาบาลห้องผ่าตัด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ให้การพยาบาลในบทบาทพยาบาลพื้นฐาน 

  2. ให้ความรู้และข้อมูลการปฏิบัติตัวแก่ผู้ใช้บริการที่เข้ามรับการตรวจ

  3. ทำหัตถการด้านการพยาบาล เช่น ฉีดยา ทำแผล เป็นต้น

  4. เตรียมความพร้อมของเวชระเบียนก่อนพบแพทย์ รวมทั้งเอกสารที่ใช้ประกอบในการตรวจ

  5. ประสานงานและอำนวยความสะดวกระหว่างแพทย์ พยาบาล และแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน 

  1. เงินเดือน 20,090 บาท

  2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ 

  3. หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของส่วนงานฯ

  สวัสดิการ

  1. ค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)

  2. ประกันสังคม

  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  4. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล

  5. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด

  6. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ

  7. เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ เช่น สมรส, คลอดบุตร, ประสบภัยพิบัติ, ญาติสายตรงเสียชีวิต เป็นต้น

  8. การตรวจสุขภาพประจำปี

  9. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  056-009609 ต่อ 9102
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :