รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่วิจัย
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง
 • เปิดรับสมัคร :
  16 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  6 มิถุนายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  9 กรกฎาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  9 กรกฎาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  - ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุตั้งแต่ 20 - 35 ปี 
  2. เพศ ชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว) 
  3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
  5. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้
  6. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านเครื่องสำอางจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  - ดูแลทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง 
  - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15,000 บาท
  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินรางวัลประจำปี เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503 หรือ 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ