รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยบริหารจัดการการวิจัย งานส่งเสริมเเละพัฒนาการวิจัย สำนักงานการวิจัย
 • เปิดรับสมัคร :
  16 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  7 มิถุนายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  1 สิงหาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  31 กรกฎาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิปริญาญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา)

  2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (หากเป็นเพศชาย ต้องมีหลักฐานการเกณฑ์ทหาร)

  3. มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

  4. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน มีจิตบริการ และอดทนต่อภาวะกดดันในการทำงานได้ดี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  โดยย่อ

  1. รับผิดชอบงานด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 และระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017
  2. ดำเนินงานขั้นตอนการตรวจ ติดตามภายใน (Internal Audit) ในระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 และระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017
  3. งานด้านบริการและการบริหารงานทั่วไป เช่น การขอรับการบริการทดสอบ/วิเคราะห์ตัวอย่าง (วจท.4) และออกรายงานผลการทดสอบ ติดตามผู้ขอใช้บริการให้มาชำระเงินค่าบริการ กำหนดเวลา พร้อมทั้งเก็บเงินค่าทดสอบ
  4. ปฏิบัติงานรับผิดชอบประสานงานตามกิจกรรมหรือโครงการตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ
  5. ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือโครงการต่างๆให้กับหน่วยงานภายในสำนักงานการวิจัย
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

   สอบคอมพิวเตอร์, สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

   

  อัตราเงินเดือน                       คุณวุฒิปริญญาตรี : 15,000 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์      

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

   - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (กรณีปฎิบัติงานไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน)                           

  - ตรวจสุขภาพประจำปี  

   - ฯลฯ  

  ความก้าวหน้าในสายงาน        

  มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นลูกจ้างประจำ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ