รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • เปิดรับสมัคร :
  15 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  15 มิถุนายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  5 กรกฎาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  30 สิงหาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
  2.มีสัญชาติไทยเพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)
  3.สามารถปฎิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปในสำนักงาน เช่น งานธุรการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงิน
  และบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา เป็นต้น
  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
  4.สามารถศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน  เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
  งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ งานสัญญาต่างๆ เป็นต้น
  5.สามารถปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม
  บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทำรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้ดำเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
  6.สามารถทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกและเกิดความร่วมมือ
  7.สามารถให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่
  นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
  อย่างถูกต้องมีระสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  8.มความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ,Internet,SPSS,Social Media ได้ดี
  9.มีความเข้าใจกฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
  10.มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความมั่นใจ และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  11.สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ ปฏิบัติงานล่วงเวลาและนอกเวลาราชการได้
  12.มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น เขียน พูด ฟัง อ่าน อยู่ในเกณฑ์ดีมากและมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ
  ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้ 

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
  ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
  1.ด้านการปฏิบัติ
    1.) ปฎิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในสำนักงาน เช่น งานธุรการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงิน
  และบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา เป็นต้น
  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
    2.)ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน  เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
  งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ งานสัญญาต่างๆ เป็นต้น
    3.) ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม
  บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทำรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้ดำเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
     4.)ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกและเกิดความร่วมมือ
      5.) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่
  นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
  อย่างถูกต้องมีระสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
    6.) ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ปฏิบัติงานล่วงเวลาและนอกเวลาราชการได้
  2.ด้านการวางแผน
    วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงาน
  บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  3.ด้านการประสานงาน
   1.) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้
   2.) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ
    หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  4.ด้านการบริการ
   1.) ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงานทั่วไป รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจง
   เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทาบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
   2.) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นและสนับสนุนภาระกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการต่างๆ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1.สอบข้อเขียน 2.สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 19,500  2.ประกันสังคม 3.สวัสดิการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0-2889-2138 ต่อ 6070-76
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ