รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (งานบริการการศึกษา (LRC) )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริการการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  13 พฤษภาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  27 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  31 พฤษภาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

          

  1. คุณวุฒิได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา และเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 
  2. สัญชาติไทย เพศหญิง/ชาย (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
  3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
  4. มีความรู้ความสามารถในงานโสตทัศนศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
  6. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆของหน่วยงานที่สังกัด
  7. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่และความรับผิดชอบโดยย่อ : ปฏิบัติงานในฐานะนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. ผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน
  2. จัดเตรียม ดูแล เก็บรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์/หุ่นจำลองที่ใช้ในการเรียนการสอน
  3. จัดเตรียม ควบคุม ดูแลระบบหุ่น SimMan 3G และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องฝึกสถานการณ์จำลอง
  4. จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เช่น อัตราการใช้งาน ความพึงพอใจ
  5. วางแผนและรับผิดชอบโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก

  1)   ภาคการสอบข้อเขียนประกอบด้วย

  -  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

  -  วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  2)   ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกอบด้วย

  -  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

  (โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Photoshop, Illustrator, Adobe Premiere Pro และ Adobe After Effects)

  -  ทดสอบภาคปฏิบัติ

  -  สอบสัมภาษณ์

  วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก การสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน ทดสอบความรู้ความ สามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ทดสอบภาคปฏิบัติ สัมภาษณ์ และทดสอบความรู้ความสามารถตามที่กำหนดในประกาศฉบับนี้  ดังนี้

  5.1) ภาคการสอบข้อเขียนในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ห้อง 503 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย โดยมีกำหนดการสอบ ดังนี้

   -  เวลา   9.00  – 10.00 น.  สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  -  เวลา  10.00 – 12.00 น.  สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  5.2)  ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

                  5.2.1)   ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์  ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ห้อง 503 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย

                 5.2.2)  กำหนดการสอบสัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบภายหลัง

                     การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคการสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ คะแนนการสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดสิบ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสิบ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  - อัตราเงินเดือนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ขั้นต่ำเดือนละ 20,090 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4197466-80 ต่อ 1210,1219
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :