รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี (งานคลังและพัสดุ (การเงิน) )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานคลังและพัสดุ (การเงิน) สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
 • เปิดรับสมัคร :
  13 พฤษภาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  27 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  31 พฤษภาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ๑๑. หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางด้านการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

           

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี การเงิน พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ
  2. สัญชาติไทย เพศหญิง/ชาย (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
  3. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
  4. มีความรู้ความสามารถในงานการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  6. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมพื้นฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
  7. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้
  8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้
  9. มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ โปร่งใส
  10. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด
  11. หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางด้านการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินและจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน,  การรับ – จ่ายเงิน, จัดทำบัญชี, จัดทำงบการเงินต่างๆ  จัดทำทะเบียนคุมต่างๆ, จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร, ดำเนินการธุรกรรมการเงินของหน่วยงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก :        

  1)   ภาคการสอบข้อเขียนประกอบด้วย

  -  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

  -  วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

    2)   ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกอบด้วย

  -  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

  (โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint)

  -  ทดสอบภาคปฏิบัติ

  -  สอบสัมภาษณ์

  วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก การสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน ทดสอบความรู้ความ สามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ทดสอบภาคปฏิบัติ สัมภาษณ์ และทดสอบความรู้ความสามารถตามที่กำหนดในประกาศฉบับนี้  ดังนี้

  5.1) ภาคการสอบข้อเขียนในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ

  คอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ห้อง 503 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย โดยมีกำหนดการสอบ ดังนี้

   -  เวลา   9.00-10.00 น.  สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป     -  เวลา  10.00-12.00 น. สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  5.2)  ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

                  5.2.1)   ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์  ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ห้อง 503 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย

                 5.2.2)  กำหนดการสอบสัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบภายหลัง

                     การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคการสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ คะแนนการสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดสิบ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสิบ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขั้นต่ำเดือนละ 20,090 บาท  

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4197466-80 ต่อ 1210,1219
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :