รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  บรรณารักษ์ (งานห้องสมุด)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานห้องสมุด สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  13 พฤษภาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  27 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  31 พฤษภาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  มีความรู้ความสามารถในการบริการสารสนเทศทางวิชาการเพื่อการวิจัย การสอน ฝึกอบรม และให้คำปรึกษาการเขียนข้อมูลอ้างอิงและบรรณานุกรม การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการค้นคว้า และเครื่องมือช่วยการวิจัย Endnote และ Turnitin (หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

   

  1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา  การจัดการสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการห้องสมุด
  2. สัญชาติไทย เพศหญิง/ชาย (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
  3. อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
  4. มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การจัดการข้อมูลและทรัพยากรสารสนเทศ การบริการห้องสมุดและสารสนเทศเป็นอย่างดี
  5. มีความรู้ความสามารถในการบริการสารสนเทศทางวิชาการเพื่อการวิจัย การสอน ฝึกอบรม และให้คำปรึกษาการเขียนข้อมูลอ้างอิงและบรรณานุกรม การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการค้นคว้า และเครื่องมือช่วยการวิจัย Endnote และ Turnitin (หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  6. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติเชิงบวกกับงานบริการ มีทักษะด้านการสื่อสารในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น สามารถทำงานเป็นทีมได้ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  7. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
  8. สามารถปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาทำการ และปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
  9. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด

        

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่และความรับผิดชอบโดยย่อ ดังนี้ :

  1. ปฏิบัติงานบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และงานบริการทั่วไปของห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
  2. งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่บนเว็บไซต์  สื่อสังคมออนไลน์ของห้องสมุด รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดในรูปแบบต่างๆ
  3. งานแนะนำ นำชม ฝึกอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลทางการพยาบาล และเครื่องมือช่วยการวิจัย Endnote และ Turnitin
  4. งานจัดเตรียมสิ่งพิมพ์และตรวจสอบระเบียนทรัพยากรสิ่งพิมพ์ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติก่อนนำออกให้บริการ
  5. ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาทำการ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก

  1)   ภาคการสอบข้อเขียน  ประกอบด้วย

  -  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

  -  วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

   2)   ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกอบด้วย

  -  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

   (โปรแกรมพื้นฐาน เช่น โปรแกรม Excel, โปรแกรมการสืบค้นฐานข้อมูล  โดยใช้ฐานข้อมูลทางวิชาการ)

  -  ทดสอบภาคปฏิบัติ

  -  สอบสัมภาษณ์

  วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก การสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน ทดสอบความรู้ความ สามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ทดสอบภาคปฏิบัติ สัมภาษณ์ และทดสอบความรู้ความสามารถตามที่กำหนดในประกาศฉบับนี้  ดังนี้

  5.1) ภาคการสอบข้อเขียนในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ

  คอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ห้อง 503 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย โดยมีกำหนดการสอบ ดังนี้

      -  เวลา    9.00-10.00 น. สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป     -  เวลา  10.00-12.00 น. สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  5.2)  ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

                  5.2.1)   ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์  ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ห้อง 503 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย

                 5.2.2)  กำหนดการสอบสัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบภายหลัง

                     การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคการสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ คะแนนการสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดสิบ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสิบ

         

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน      :    - อัตราเงินเดือนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขั้นต่ำเดือนละ 20,090 บาท  

                                 - อัตราเงินเดือนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ขั้นต่ำเดือนละ 23,440 บาท  

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4197466-80 ต่อ 1210,1219
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :