รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  แพทย์
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายการแพทย์
 • เปิดรับสมัคร :
  15 ธันวาคม 2560
 • ปิดรับสมัคร :
  31 พฤษภาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  เทียบเท่าปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  0
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.   เพศชาย/เพศหญิง (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  2.  ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยาและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว 

  3.  ต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400คะแนนหรือ IELTS (Academic Module) ระดับ 3 ขึ้นไป หรือ TOEFL IBT (Internet Based)29 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-ITP 390 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-CBT 90 คะแนนขึ้นไป หรือ MU GRAD Test  36 คะแนนขึ้นไป และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.      เป็นกรรมการห้องผ่าตัด ร่วมวางแผนวีดีทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาห้องผ่าตัด

  2.       ให้การระงับความรู้สึกสำหรับคนผ่าตัดและหัตถการในห้องผ่าตัด

  3.       ให้การระงับความรู้สึกสำหรับทันตกรรมเด็กนอกห้องผ่าตัด

  4.       บริการระงับปวดทั้งเฉียบพลัน เรื้อรัง และมะเร็ง

  5.       ดูแลเครื่องช่วยหายใจ ทั้งในและนอกหออภิบาล

  6.       ให้คำปรึกษาในการเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก

  7.       รับผิดชอบทีมช่วยฟื้นคืนชีพของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

  8.       รับปรึกษาการทำหัตถการหลอดเลือดดำใหญ่สำหรับล้างไตลื่อน ๆ

  9.       บริการวิชาการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยวิกฤต การช่วยฟื้นคืนชีพให้พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในและนอกองค์กร

  10.   จัดทำงานวิจัย

  11.   งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ทดสอบวัดคุณลักษณะของผู้สมัครงานและสอบสัมภาษณ์

  หากเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องผ่านการตรวจร่างกายจากงานตรวจสุขภาพ ศูนย์การแพทย์

  กาญจนาภิเษก หรือหากมีผลตรวจมาจากภายนอก (ต้องเป็นผลตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐ

  หรือเอกชนเท่านั้น) โดยผลตรวจนั้นต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และนำผลการตรวจให้แพทย์ที่หน่วยตรวจสุขภาพ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกรายงานผล รวมถึงจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ 27,300 บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและค่าประสบการณ์ในการทำงาน

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8496600 ต่อ 1041
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :