รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานประกอบอาหาร
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานโภชนาการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • เปิดรับสมัคร :
  25 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  18 มิถุนายน 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  2. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย

  3. สามารถอ่านออกเขียนได้

  4.  สามารถปฏิบัติงานเข้าเวรในวันธรรมดาและวันหยุดราชการได้

  5.  มีความสามารถทำอาหารไทยหรืออาหารนานาชาติ ขนมต่าง ๆ

  6.  มีพฤติกรรมบริการที่ดี รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

  7.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้นได้

  8.  หากมีประสบการณ์ด้านการทำอาหาร ขนมหวาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.  เตรียมวัตถุดิบอาหารผู้ป่วย อาหารเด็กห้องบริบาลเด็กก่อนวัยเรียน อาหารเจ้าหน้าที่เวรดึก อาหารจัดเลี้ยง ให้เป็นไปตามรายการอาหารแต่ละมื้อ ตามตำรับอาหารที่กำหนดไว้

  2.  เตรียมวัตถุดิบและผลิตอาหารทางสาย อาหารสูตรสำเร็จ ตามใบสั่งงานที่นักวิชาการโภชนาการกำหนดและถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

  3.  ผลิตอาหารผู้ป่วย อาหารเด็กห้องบริบาลเด็กก่อนวัยเรียน อาหารเจ้าหน้าที่เวรดึก อาหารจัดเลี้ยง ให้เป็นไปตามรายการอาหารแต่ละมื้อ โดยให้มีรสชาตและคุณภาพเป็นไปตามตำรับอาหารที่กำหนดไว้ และถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

  4.  จัดผลไม้ ผลิตน้ำสมุนไพรและขนม สำหรับผู้ป่วย เด็กห้องบริบาลเด็กก่อนวัยเรียน และจัดเลี้ยง ให้ได้สัดส่วนตามที่กำหนด

  5.  ทำความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียม และผลิตอาหาร รวมทั้งพื้นที่ปฏิบัติงานให้สะอาดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

  6.  ปฏิบัติงานพิเศษอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติด้านการประกอบอาหาร (ผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผ่าน)

  หากเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องผ่านการตรวจร่างกายจากงานตรวจสุขภาพ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก หรือหากมีผลตรวจมาจากภายนอก (ต้องเป็นผลตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนเท่านั้น) โดยผลตรวจนั้นต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และนำผลการตรวจให้แพทย์ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกรายงานผล รวมถึงจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน 8,690 บาท และ ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8496600 ต่อ 1041
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :