รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (ทางด้านการศึกษาของภาควิชาสังคมศาสตร์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาสังคมศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  24 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  20 มิถุนายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ใช้โปรแกรม Microsoft word/ Excel/ Internet
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word/ Excel/ Internet และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้
  3. มีความรู้ ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
  4. การสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับดี
  5. เพศ หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี
  7. ต้องมีคะแนะหลักฐานการผ่านการทดสอบ ภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนดังนี้ ในการบรรจุแต่งตั้ง

  - IELTS (Academic Module)3

  - TOEFL IBT (Internet Based) 29

  - TOEFL ITP 390

  - TOEFL CBT90

  - TOEIC

  - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน หรือ

  - MU-ELT ไม่ตำกว่า 56 คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดตารางเวลาเรียนและตารางสอบ การจัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนการสอน และการสอบ การประสานงาน Company visit และการจัดประชุม อบรม สัมมนาเกี่ยวกับการศึกษา
  2. การประสานงานให้ข้อมูลและคำแนะนำ เกี่ยวกับหลักสูตรและการศึกษา แก่นักศึกษาและอาจารย์
  3. ประสานงานด้านการศึกษา ระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา รวมถึงติดต่อประสานงานด้านการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก
  4. การส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา ในรูปแบบการให้ข้อมูลหลักสูตรแก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ การเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษา เช่น การเขียนบทความลง website หรือเอกสารต่าง ๆ
  5. จัดทำเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา การปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา
  6. สำรวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับการศึกษา
  7. วิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาและนำเสนอแนวทางการพัฒนาการวางแผนการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1) ภาคการสอบข้อเขียนประกอบด้วย

                                        - วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

                                        - วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

                                      2) ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกอบด้วย

                                         - สอบสัมภาษณ์

                                        - ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้องค์กรของคณะฯ

                                     3) มติการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นอันสิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 19,500.- บาท, ปริญญาโท 22,750.- บาท

  สวัสดิการ ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002840-60 ต่อ 1006
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ