รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการสารสนเทศ (งานพัฒนาสื่อผสม)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  30 พฤษภาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  16 มิถุนายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  26 มิถุนายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  10 กรกฎาคม 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการสารสนเทศ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีการศึกษา, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความสามารถในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล (Data Analytics)
  4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมและเครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์และจัดการเนื้อหา เช่น Adobe Creative Suite, Canva หรือเครื่องมือสำหรับการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ (CMS) เป็นต้น
  5. มีความเข้าใจในเทคนิคการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) และการเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา (SEO)
  6. มีความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการเขียนบทความทางด้าน IT เพื่อเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ หรือการเป็นบรรณาธิการการเขียน (Copywriter) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีตำแหน่งงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการสารสนเทศ วิศวกร (ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล วิศวกรข้อมูล นักวิชาการธรรมาภิบาลข้อมูล ให้ได้รับยกเว้นการใช้คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษในขั้นตอนการรับสมัคร
  ทั้งนี้ หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  หรือต้องผ่านหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่บรรจุ
  ในกรณีที่ยื่นคะแนนก่อนการสมัครผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. งานพัฒนา ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ และกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. งานพัฒนา ออกแบบระบบและจัดทำคอมพิวเตอร์กราฟิกของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. รับผิดชอบดูแลและวางแผนการบริหารจัดการเนื้อหา (Content) ของเว็บไซต์กองเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีเนื้อหาน่าสนใจและเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ SEO
  4. เขียนบทความ เรียบเรียงบทความ เขียนสคริปต์สำหรับวิดีโอ เขียนข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ ทุกช่องทาง อาทิเช่น สื่อสังคมออนไลน์, สื่อสิ่งพิมพ์, อีเมล
  5. งานปรับปรุงและแก้ไขเนื้อหา (Editing & Proofreading) ตรวจสอบและแก้ไขเนื้อหาที่ได้รับจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องและสอดคล้องกับแนวทางการสื่อสารขององค์กร
  6. จัดทำสื่อในรูปแบบ 3D, Virtual Reality, Augmented Reality
  7. วางแผนการปฏิบัติงานด้านสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  8. วางแผนและบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก
  9. วางแผนการปฏิบัติงาน การประสานงานและดำเนินการให้สามารถจัดกิจกรรมพิเศษของหน่วยงานได้
  10. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะตำแหน่งและวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1.    คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 - 32,000 บาท

  2.     ประกันสังคม

  3.     กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  4.     สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล 

  5.     ตรวจสุขภาพประจำปี

  6.     บริการรถรับ – ส่งบุคลากร (Shuttle BUS)

  7.     สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว  

  8.     สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)

  9.     สวัสดิการสำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี

  10.   สิทธิการลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ ตามประกาศ

  11.   สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย

  12.   สวัสดิการอาคารชุดพักอาศัย

  13.   เงินชดเชย

  14.   ฌาปนกิจสงเคราะห์ (ช.พ.ค.)

  15.   OP Fitness และ ศูนย์กีฬาภายในมหาวิทยาลัย

  16.   ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

  17.   มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของประกาศที่เกี่ยวข้อง 

  18.   หากมีประสบการณ์ที่ตรงกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาจพิจารณาให้ได้รับการปรับเพิ่มค่าประสบการณ์

 • หมายเหตุ :
  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องตรวจสอบข้อมูลประวัติอาชญากรรมและข้อมูลสุขภาพ หากพบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติ ไม่เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496106
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :