รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปฏิบัติงาน :
  ปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  10 มิถุนายน 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  25 มิถุนายน 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  23 กรกฎาคม 2567
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชายหรือหญิง ไม่จำกัดอายุ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
  2. สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ทางด้านภาษา SQL, C#.net framework, .Net Core, JavaScript, Node.js, Python, Java, PHP อย่างน้อย 1 ภาษา
  4. หากมีความรู้ด้านการเงินและการบัญชีและพร้อมจะเรียนรู้ระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ สามารถเข้าใจสิ่งใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีความสนใจในเครื่องมือทันสมัยและพร้อมนำมาประยุกต์ใช้งาน
  6. มีความสามารถในการเขียนและเข้าใจ Flow Chart, Data Model และออกแบบ User Interface
  7. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์และทำงานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้นในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  หมายเหตุ : ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น (โดยขอให้เลือกสมัครระหว่างตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการดำเนินงาน หรือตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาและบริหารสารสนเทศด้านการศึกษา) หากสมัครมากกว่า 1 ตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

            

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีตำแหน่งงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการสารสนเทศ วิศวกร (ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล วิศวกรข้อมูล นักวิชาการธรรมาภิบาลข้อมูล ให้ได้รับยกเว้นการใช้คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษในขั้นตอนการรับสมัคร
  ทั้งนี้ หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  หรือต้องผ่านหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่บรรจุ
  ในกรณีที่ยื่นคะแนนก่อนการสมัครผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. พัฒนาระบบหรือโปรแกรมเพื่อสนับสนุนกระบวนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ในรูปแบบ Web application หรืออื่น ๆ ตามลักษณะเฉพาะของระบบงานนั้น ๆ
  2. ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลและแก้ปัญหา ระบบงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบหรือโปรแกรมต่าง ๆ ให้ทันสมัยและตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ
  3. ตรวจสอบและปรับปรุง ระบบงานต่าง ๆ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
  4. ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยแก่บุคลากรและนักศึกษาปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการเพื่อสอบปฏิบัติวิชาเฉพาะตำแหน่งและวิชาความรู้ทั่วไป สอบวัดความรู้ด้านวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดลและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท

  2. ประกันสังคม

  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  4. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล 

  5. ตรวจสุขภาพประจำปี

  6. บริการรถรับ – ส่งบุคลากร (Shuttle BUS)

  7. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว  

  8. สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)

  9. สวัสดิการสำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี

  10. สิทธิการลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ ตามประกาศ

  11. สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย

  12. สวัสดิการอาคารชุดพักอาศัย

  13. เงินชดเชย

  14. ฌาปนกิจสงเคราะห์ (ช.พ.ค.)

  15. OP Fitness และ ศูนย์กีฬาภายในมหาวิทยาลัย

  16. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

  17. มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของประกาศที่เกี่ยวข้อง 

  18. หากมีประสบการณ์ที่ตรงกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาจพิจารณาให้ได้รับการปรับเพิ่มค่าประสบการณ์

 • หมายเหตุ :
  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องตรวจสอบข้อมูลประวัติอาชญากรรมและข้อมูลสุขภาพ หากพบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติ ไม่เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496038 หรือ 028496038 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :