รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
 • สังกัด :
  โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  11 มิถุนายน 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  19 กรกฎาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 กรกฎาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ไม่่ต่ำกว่า 3 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  2. มีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก

  3. สามารถทำงานเป็นทีมและสื่อสารกับคนในทีมได้เป็นอย่างดี

  4. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความมั่นใจในตัวเองในระดับที่เหมาะสม มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

  5. มีจิตใจในการให้บริการ มีความซื่อสัตย์และไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้อื่น

  6. มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่ต่ำกว่า 3 ปี 

  7. มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง

  8. สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ หรือนอกเวลาทำงานได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. สรรหาบุคลากร: ติดต่อเว็บไซต์ต่างๆเพื่อลงประกาศรับสมัครงาน คัดกรองใบสมัครและนัดหมายสัมภาษณ์งานกับผู้สมัครงานที่ผ่านการคัดเลือก จองห้อง/สร้าง link สำหรับสัมภาษณ์ออนไลน์ และจัดเตรียมแบบประเมินสัมภาษณ์งาน

  2. ดูแลรับผิดชอบการรายงานตัว 90 วันของบุคลากรชาวต่างชาติโดยแจ้งผ่านระบบออนไลน์ และนำแบบฟอร์มไปแจ้งด้วยตนเอง ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม, สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี, ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

  3. ช่วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสาร รวมถึงปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับข้องกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางานตามที่ได้รับมอบหมาย

  4. สมัคร/ยกเลิก e-mail ให้แก่พนักงานใหม่/พนักงานที่ลาออก

  5. ประสานงานเรื่องประกันสุขภาพกลุ่มของบุคลากร และประกันอุบัติเหตุของนักเรียน แจ้งเข้า-ออก ให้แก่พนักงานใหม่-ลาออก

  6. สรุปบันทึกเวลาการเข้า-ออกงาน ขาดงาน ลางาน ของบุคลากรในโรงเรียนรายเดือน และรายปีสำหรับประเมินผลปฏิบัติงาน

  7. จัดเก็บฐานข้อมูลบุคลากรในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ และทำให้เป็นปัจจุบัน

  8. จัดทำเอกสารอนุมัติหลักการเบิกค่าตอบแทนพยาบาล

  9. จัดเก็บฐานข้อมูลงบประมาณการอบรมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ (Professional Development Allowance) และจัดทำเอกสารอนุมัติหลักการเพื่อเบิกจ่ายเงินคืน

  10. นำส่งข้อมูลรายบุคคลของบุคลากรในโรงเรียน ให้แก่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.) ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง

  11. ลงข้อมูลบัตรพนักงานสำหรับสแกนลงเวลาเข้า-ออกงาน

  12. ช่วยเหลือและประสานงานที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานทรัพยากรบุคคล รวมถึงปฏิบัติงานอื่น ๆ ของโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับจากส่วนงานทรัพยากรบุคคล โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยตรง ทางอีเมล์ หรือโทรศัพท์ส่วนตัว ที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  Salary negotiable depending on experience and qualification

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-800-8222 ต่อ 162 และ 122
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ