รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (ดูแลเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วย)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเวชระเบียน
 • เปิดรับสมัคร :
  14 สิงหาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  17 กันยายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเวชระเบียน,เวชสถิติ,บริหารธุรกิจ,การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และธุรกิจสถานพยาบาล 

  2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

  3. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี 

  4. มีความสามารถในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี

  5. หากมีประสบการณ์ด้านการสแกนเอกสารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. จัดเรียงเวชระเบียนผู้ป่วยในตามหลักการเรียงของ สปสช.

  2. เตรียมเอกสารและตรวจสอบเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยในให้ครบถ้วน, ซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้พร้อม Scan 

  3. นำเอกสารที่จัดเตรียมไว้แล้วมา scan เข้าเครื่อง

  4. ตรวจสอบข้อมูลภาพ Scan ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนบันทึกจัดเก็บเข้าระบบ

  5. แฟ้มเวชระเบียนที่ผ่านการ Scan แล้วให้จัดเก็บเข้าเล่มเวชระเบียนให้เรียบร้อยก่อนจัดเก็บเข้าตู้

  6. ให้บริการยืม คืน แฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยในและข้อมูลใน Media Viewer ด้วยคุณภาพตามนโยบายที่กำหนด

  7. ดูแล จัดเก็บ บำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ของแผนกและส่วนรวม เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

  8. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของหน่วย เช่น 5ส, CQI และ KPI เป็นต้น

  9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบข้อเขียน (ความรู้ความสามารถทั่วไป)

  2. สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่สอบข้อเขียนผ่าน)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ บาท และ ค่าครองชีพชั่วคราว ๗๘๕ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0-2849-6600 ต่อ 1047 งานทรัพยากรบุคคล
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ