รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 • เปิดรับสมัคร :
  27 สิงหาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กันยายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  12 ตุลาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  24 ตุลาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  1-2
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงินและการบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

  3. มีความรู้ในวิชาการศึกษา กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  4. มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

  5. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี  ดังนี้ 

  5.1 IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ        

  5.2 TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ 

  5.3 TOEFL- ITP ไม่ต่ำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ       

  5.4 TOEFL- CBT ไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน หรือ 

  5.5 MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน หรือ

  5.6 TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ

  5.7 MU – ELT ไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน

  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่พิจารณาใบสมัคร

  6. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

  7. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  8. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๑ บททั่วไป

  9. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย ๑ – ๒ ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานงานด้านบริการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบข้อเขียน

  2. สัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน ปริญญาโท เดือนละ 22,750 บาท

   

  สวัสดิการด้านสุขภาพ การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  026409836
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ