รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา ( งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  กองบริหารงานวิจัย
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  8 พฤศจิกายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  16 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  17 ธันวาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  17 ธันวาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)

  2. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดีมาก โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์

  ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

  - คะแนน IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 4

  - คะแนน TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน

  - คะแนน TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 433 คะแนน

  - คะแนน TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า 120 คะแนน

  - คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

  - คะแนน MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 48 คะแนน

  - คะแนน MU-ELT ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน

  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  หากมีคะแนน TOEIC มากกว่า 600 คะแนน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และอินเทอร์เน็ตได้ในระดับดี

  5. มีทัศนคติที่ดี สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้สิ่งใหม่

  6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และนอกสถานที่ได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. วางระบบ กำกับดูแล ติดตาม และให้คำแนะนำแก่ส่วนงานในการบริหารจัดการตามนโยบายมหาวิทยาลัยและกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เช่น พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542, พ.ร.บ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558, พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542

  2. ประสานงาน ดูแลรับผิดชอบ และบริหารจัดการโครงการวิจัยทางคลินิก (ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก)

  การเสนอโครงการ การจัดทำสัญญา การเบิกจ่ายเงินทุน การติดตามรายงาน การตรวจสอบรายงาน การเบิกจ่ายโครงการ และการปิดโครงการวิจัย

  3. วางแผนการปฏิบัติการ ประสานงาน จัดกิจกรรมเพื่อสร้างคู่ความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ (โครงการ MU Research Global Challenge)

  4. อำนวยความสะดวก และช่วยเหลือนักวิจัยในการจัดทำข้อเสนอโครงการซึ่งเกิดจากการสร้างคู่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนขนาดใหญ่ต่าง ๆ

  5. วางแผนการจัดอบรม เขียนโครงการจัดอบรม และประสานงานการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและบุคลากรวิจัยภายในมหาวิทยาลัย

  6. ปฏิบัติหน้าอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการ
  2. สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  3. สอบสัมภาษณ์

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาโท 22,750 บาท
  หากมีประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอาจได้รับพิจารณาเงินเพิ่ม

   

 • หมายเหตุ :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  -
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ