รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักสุขศึกษา
 • จำนวน :
  ๒ อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายการพยาบาล
 • เปิดรับสมัคร :
  2 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  21 มกราคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ หรือคุณวุฒิด้านสาธารณสุขศาสตร์

  ๒. มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร

  ๓ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในงานบริการและงานบริหารได้

  ๔. มีพฤติกรรมที่ดี รักในงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

  ๕. มีความสามารถในการสอน มีประสบการณ์ในงานด้านสาธารณสุข

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ร่วมวางแผนด้านการให้สุขศึกษาแก่ผู้มารับบริการภายในโรงพยาบาล และชุมชนในความรับผิดชอบของโรงพยาบาล ในด้านการป้องกัน การเฝ้าระวังโรค การส่งเสริมสุขภาพ และการรักษา ประสานงานกับสถานพยาบาลในพื้นที่ เพื่อติดตามสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

  ๒. ศึกษา สำรวจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมและป้องกันโรค และภัยสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อนำมาวางแผนในการจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษา ด้านพฤติกรรมสุขภาพ และงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข

  ๓. การให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เป็นผู้นำในการให้ข้อมูล เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในการณรงค์ ให้ความรู้ทางด้านสุขศึกษาแก่ประชาชน ให้คำปรึกษา แนะนำในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  ๔. ร่วมวางแผน จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องในการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น โครงการด้านลดการสูบบุหรี่ การเฝ้าระวังโรคตามฤดูกาล การให้ความรู้ด้านโรคทางเพศสัมพันธ์แก่นักศึกษา การป้องกันและดูแล  เพื่อลดความเสี่ยงโรค NCD แก่บุคลากร

  ๕. ประสานขอความร่วมมือกัยหน่วยงานภายในโรงพยาบาลและเครือข่ายภายนอกโรงพยาบาล เช่น สสอ. สสจ. รพสต. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาระบบ กลไกการให้บริการสาธารณสุข

   ๖.ให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ ถ่ายถอดความรู้ ทั้งผู้รับบริการ นักศึกษา สามารถนิเทศผู่ร่วมงานในระดับรองลงมา ได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการต่าง ๆ

  ๗. เก็บข้อมูล สถิติที่สำคัญนำเสนอแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ จัดบริการให้สอดคล้องตามความต้องการ สามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสม

  ๘. มีส่วนร่วมในการทำงานคุรภาพของหน่วยงาน

   ๙. ร่วมเป็นคณะกรรมการในงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกโรงพยาบาล

  ๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน ๑๙,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :