รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักประชาสัมพันธ์ (งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร สำนักงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา
 • เปิดรับสมัคร :
  14 มีนาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  29 มีนาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและผลิตงานศิลป์โดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกหรือระบบมัลติมีเดียเพื่อ การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์คณะฯ มีความสามารถในการควบคุมการใช้ การจัดหา และการเก็บรักษาโสตทัศนูปกรณ์
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑.  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  ๒.  อายุไม่เกิน ๓๐ ปี

  ๓.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๔.  มีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือมีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด

  ๕. มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและผลิตงานศิลป์โดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกหรือระบบมัลติมีเดียเพื่อ

  การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์คณะฯ

  ๖.   มีความสามารถในการควบคุมการใช้ การจัดหา และการเก็บรักษาโสตทัศนูปกรณ์

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร  ดังนี้

  1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทั้งระดับภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูล

  ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของคณะฯ ให้เผยแพร่ในวงกว้าง และเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี

                          ๒)  แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างหน่วยงานทั้งในสถาบันเดียวกันและต่างสถาบัน

                          ๓)  ประชาสัมพันธ์คณะฯ สู่สังคมภายนอก เพื่อเป็นการให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของคณะฯ รวมทั้งการบริการวิชาการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

                          ๔)  พัฒนาและผลิตงานศิลป์โดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกหรือระบบมัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์คณะฯ

                          ๕)  จัดทำรายการที่เป็นประโยชน์เพื่ออกอากาศในระบบโทรทัศน์วงจรปิดของคณะฯ

                          ๖)  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก :          

  ๑)   ภาคการสอบข้อเขียนประกอบด้วย

  -  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

  -  วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  ๒)   ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกอบด้วย

  -  สอบสัมภาษณ์

  -  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

  วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก :  การสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และทดสอบความรู้ความสามารถตามที่กำหนดในประกาศฉบับนี้  ดังนี้

  1. ภาคการสอบข้อเขียน วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๙.oo – ๑๒.oo น.   

  ณ ห้อง ๓๒๔ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย โดยมีกำหนดการสอบดังนี้

                                      -  เวลา  ๙.oo – ๑o.oo  น.  สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป           

                                      -  เวลา  ๑o.oo – ๑๒.oo น.  สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

                          ๒)  ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

                                ๒.๑)   ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ 

  เวลา ๑๓.oo – ๑๖.oo น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๕ ห้อง ๕o๓ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย

                                 ๒.๒)  กำหนดการสอบสัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบภายหลัง

              การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคการสอบข้อเขียน

  ไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ  คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ คะแนนการสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดสิบ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสิบ

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  -  อัตราเงินเดือนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขั้นต่ำเดือนละ ๑๙,๕๐๐ บาท 

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  ๐๒-๔๑๙๗๔๖๖-๘๐ ต่อ ๑๒๑๙
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :