รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • ปฏิบัติงาน :
  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • เปิดรับสมัคร :
  28 สิงหาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  20 กันยายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  28 ตุลาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  9 ตุลาคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารการประกาศ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การเงินและการธนาคาร และพาณิชยศาสตร์

  2.มีความสามารถในงานการเงิน การบัญชี การคลัง และการ งบประมาณอย่างเหมาะสมกับการ

    ปฏิบัติงานในหน้าที่

  3.มีความรู้ในงานพัสดุ โดยรับผิดชอบในการจัดหาพัสดุให้กับโครงการวิจัย/บริการวิชาการ

  4.มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

  5.มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft office และ Internet

  6.มีความรู้เรื่องการจัดระบบฐานข้อมูล การสืบค้นข้อมูล สามารถจัดทำข้อมูล สรุปและรายงานผลได้

  7.มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะ

     วิธีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

  8.เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันที่สมัคร

  9.เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6

     แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551

     ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

  10.มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีทักษะในการสื่อสาร

  11.มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน มีจิตใจบริการ

  12.มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

  13.มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้ในระดับดี โดยต้องยื่นหลักฐานการ

      ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

                                - IELTS (Academic Module)    คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน

                                - TOEFL IBT (Internet Based)   ไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน

                                 - TOEFL – ITP                          ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน

                                 - TOEFL – CBT                         ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน

                               - TOEIC                                       ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

                                - MU GRAD Test                         ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน

                               - MU ELT                                      ไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

   

  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร หากไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จะไม่ขอรับการพิจารณาใบสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเงินของโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการและงานการเงินในส่วนกลาง

     ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

  2.จัดทำเอกสาร หลักฐาน การรับ-จ่ายเงิน การลงบันทึกบัญชี รายงานทางการเงิน / งบการเงิน

  2.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

                     1.พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการ

                     2.สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

                     3.สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน   :  20,090  บาท 

 • หมายเหตุ :
  วัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024419040-3 ต่อ 24 หรือ 0895140637 หรือ E-mail ; chare.kho@mahidol.ac.th
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :