รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล (การบริหารทรัพยากรบุคคล)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานคณบดี งานบริหารจัดการ (หน่วยทรัพยากรบุคคล)
 • เปิดรับสมัคร :
  22 พฤศจิกายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  23 ธันวาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  5 กุมภาพันธ์ 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  มีความรู้ความสามารถในงานทรัพยากรบุคคล ใช้ภาษาอังกฤษได้ระดับดี และมีความสามารถเรียนรู้ คิดหาวิธีการที่จะใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้เพื่อทำให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :

  1. เพศ หญิง/ชาย (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)

  2. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการภาครัฐ การศึกษา การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

  3. มีความรู้ความสามารถในงานบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  5. มีความเข้าใจในเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ     มีความสามารถในการเรียนรู้ คิดหาวิธีการที่จะใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อ   ทำให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  6. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล สามารถทำงานเป็นทีม

     สามารถปรับตัว และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

  7. ไม่มีประวัติผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณ หรือเคยต้องโทษทางกฎหมายจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน

  8. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับดี

  9. ต้องมีหลักฐานผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนดังนี้ ในการบรรจุแต่งตั้ง

  • IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน หรือ
  • TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน หรือ
  • TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน หรือ
  • TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน หรือ
  • TOEFL ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ
  • MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน หรือ
  • MU-ELT ไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่และความรับผิดชอบ:                 

  1. การขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) และเสริมสร้างให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร (Engagement)
  2. ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรชาวต่างชาติ
  3. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคล เช่น ระบบการลา ระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านทรัพยากรบุคคล และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  5. การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรและรายบุคคลของบุคลากร
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่มอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก : 1) ภาคการสอบข้อเขียนประกอบด้วย

                                        - วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

                                        - วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

                                      2) ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกอบด้วย

                                         - สอบสัมภาษณ์

                                        - ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้องค์กรของคณะฯ

                                     3) มติการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นอันสิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน             : ปริญญาโท  23,440 บาท

  สวัสดิการ ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002840-60 ต่อ 1006
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ