รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  วิศวกรไฟฟ้า
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  งานสนับสนุนทั่วไป
 • เปิดรับสมัคร :
  12 ธันวาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มกราคม 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.  ได้รับคุณวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

  2.  เพศชายหรือหญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  3.  มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

  4.  มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับคะแนน  TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน และต้องไม่

      หมดอายุ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

  5.  มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมด้านไฟฟ้า

  6.  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ควบคุมการทำงานของระบบ HVAC ที่ใช้ควบคุมสภาพแวดล้อมในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง ห้องวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลอง ที่ต้องเปิดใช้ตลอด 24 ชั่วโมง และห้องชันสูตรซากสัตว์ทดลองให้มีสภาวะที่เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละชนิดได้อย่างสม่ำเสมอ

  2. พัฒนาโปรแกรม BAS (Building Automatic System) ที่ใช้ควบคุม การทำงานของระบบ HVAC ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและใช้งานได้ง่ายขึ้น

  3. วิเคราะห์ และพัฒนาการทำงานของระบบ HVAC ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้พลังงานลดลง

  4. ทวนสอบและวิเคราะห์ และประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์วัดค่าต่างๆ ของระบบ HVAC เช่น เซนเซอร์วัดค่า อุณหภูมิ ความชื้น ความดัน อัตราการไหลของอากาศ และน้ำ เป็นต้น เพื่อให้ระบบระบบ HVAC ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถแก้ไขได้ทันเวลาก่อนที่จะมีความเสียหายเกิดขึ้นกับอุปกรณ์หลัก

  5. วางแผนการจัดหา อุปกรณ์ HVAC  ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ

  6. ออกแบบ ระบบ HVAC ของศูนย์ฯในกรณีที่มีการปรับปรุงระบบ HVAC สำหรับการของบประมาณแผ่นดิน

  ให้ความรู้ ข้อมูลและคำปรึกษากับผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบ HVAC เพื่อการตัดสินใจในการซ่อมแซมระบบ HVAC ของศูนย์ฯ

  7. ให้ความรู้ ข้อมูลและคำปรึกษากับผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบ HVAC เพื่อการตัดสินใจในการซ่อมแซมระบบ HVAC ของศูนย์ฯ

  8. จัดทำแผนงบประมาณการบำรุงรักษา  ซ่อมบำรุงและจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ทดแทนตามปีงบประมาณ

  9. ทวนสอบและวิเคราะห์ และประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์วัดค่าต่างๆ ของระบบ ไฟฟ้า ประปา เพื่อให้ระบบ ไฟฟ้า และประปา ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถแก้ไขได้ทันเวลาก่อนที่จะมีความเสียหายเกิดขึ้นกับอุปกรณ์หลัก

  10. ระบบมาตรฐานคุณภาพ

                          10.1 จัดทำเอกสารระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 / AAALAC / OHSAS 18001

                          10.2 แก้ไขผลการตรวจประเมินภายใน ของระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 / OHSAS 18001

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาจากคุณสมบัติตามใบสมัคร สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน : 20,090 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02441 9342 ต่อ 103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :