รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (ภาษาศาสตร์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 • ปฏิบัติงาน :
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
 • เปิดรับสมัคร :
  28 มกราคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 มิถุนายน 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์บริหารโครงการวิจัยระดับแผนงาน และมีประสบการณ์สอนหรือการบรรยายวิชาการในระดับอุดมศึกษา และมีผลงานวิจัย/หรืออยู่ระหว่างการพัฒนาผลงานเพื่อตีพิมพ์ทางวิชาการในฐานข้อมูลสากล
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติทั่วไป

  ๑. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๔๐ ปีนับถึงวันที่สมัคร (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือจบ ร.ด. ปี ๓)

  ๒. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Required qualifications) :

  ๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก มีประสบการณ์สอนหรือวิจัยด้านวัจนปฏิบัติศาสตร์ (Pragmatics)

  ๒. เป็นผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

  ๓. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยมีผลคะแนน IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖ คะแนน หรือ TOEFL IBT (Internet Based)  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน หรือ TOEFL- ITP  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ TOEFL- CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ MU GRAD Test  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน  และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  กรณี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป และมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา โดยผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น จะแนบผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาดังกล่าวแทนก็ได้  หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ จะไม่แนบผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวก็ได้

  ๔. เป็นผู้ที่มีทักษะการวิจัยด้านภาษา ภาษาศาสตร์ และภาษาศาสตร์ประยุกต์

  ๕. มีเครือข่ายวิชาการทั้งในและต่างประเทศ และโปรดให้ข้อมูลความร่วมมือที่ทำร่วมกัน (อาทิ โครงการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิชาการ พร้อมหลักฐาน (ถ้ามี)

  ๖. มีประสบการณ์บริหารโครงการวิจัยระดับแผนงาน

  ๗. มีประสบการณ์สอนหรือการบรรยายวิชาการในระดับอุดมศึกษา และมีผลงานวิจัย/หรืออยู่ระหว่างการพัฒนาผลงานเพื่อตีพิมพ์ทางวิชาการในฐานข้อมูลสากล

  ๘. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และการวิจัยในระดับดีมาก

  ๙. มีความรู้ภาษาอาเซียนหรือภาษาอื่นๆ (ถ้ามี)

  ๑๐. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ไม่ติดเงื่อนไขการชดใช้ทุนกับหน่วยงานใด

  คุณสมบัติซึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (Desirable qualifications) :

  มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล หนังสือหรือบทความในหนังสือที่ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ต่างประเทศ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่รับผิดชอบโดยย่อ : ปฏิบัติงานด้านการวิจัยเป็นหลัก นำเสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนจากแหล่งทุนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สร้างเครื่อข่ายการวิจัย สร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยเฉพาะบนฐานข้อมูลสากล และในรูปแบบอื่นๆ จัดการเรียนการสอน ให้คำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบันฑิต สาขาภาษาศาสตร์ และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
  การบริการทางวิชาการที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมโดยเฉพาะในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  การคัดเลือก : พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ เพื่อสอบนำเสนอผลงาน  สอบสอน  สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

  1. ผู้สมัครนำเสนอแผนการสอน (course syllabus) จำนวน ๑ วิชา โดยระบุเนื้อหา /หัวข้อการสอนแต่ละครั้ง เอกสารสำหรับนักศึกษาอ่านประกอบในแต่ละครั้ง การวัดผลและประเมินผลการเรียน (แผนการสอน ๑ รายวิชา ประกอบด้วยการเรียนการสอนจำนวน ๑๕ ครั้ง) รายวิชาที่ผู้สมัครสามารถจัดทำแผนการสอนมีดังนี้

   

  วภภษ    ๕๒๐     วัจนปฏิบัติศาสตร์                                                                            ๓(๓-๐-๖)

  LCLG    520       Pragmatics  

             มโนทัศน์พื้นฐานทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ ความสำคัญของบริบทต่อการติดต่อสื่อสาร ตัวบ่งบอก สภาวะเกิดก่อน การตีความหมายนัย วัจนกรรม การวิเคราะห์บทสนทนา โครงสร้างบทสนทนา ความสุภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายและวัจนปฏิบัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวัจนปฏิบัติศาสตร์กับโครงสร้างสัมพันธสาร

  Basic concepts of pragmatics, significance of context in communication, deixis, presupposition, implicature, speech acts, conversation analysis, conversational structure, politeness, relationship between meaning and pragmatics, relationship between pragmatics and discourse structure

   

  วภภษ  ๖๑๒    สัมมนาทางวัจนปฏิบัติศาสตร์                                                                   ๓ (๒-๒-๕)

  LCLG    612    Seminar in Pragmatics 

                      พัฒนาการของแนวคิดสำคัญของทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตร์  วัจนปฏิบัติศาสตร์กับปริชาน วัจนปฏิบัติศาสตร์กับอรรถศาสตร์ วัจนปฏิบัติศาสตร์กับสัมพันธสาร วัจนปฏิบัติศาสตร์ในภาษาและวัฒนธรรมต่างๆ วัจนปฏิบัติศาสตร์กับการเรียนการสอนภาษา ระเบียบวิธีวิจัยทางวัจนปฏิบัติศาสตร์

                       Key concepts in Pragmatics; pragmatics and cognition, pragmatics and semantics, pragmatics and discourse, pragmatics across languages and cultures, pragmatics and language learning and teaching, research methodology in pragmatics

   

   

   

  วภภษ    ๖๑๓   สัมมนาทางภาษาศาสตร์เอเชียอาคเนย์                                                        ๓ (๒-๒-๕)

  LCLG    613    Seminar in Southeast Asian Linguistics 

                       ลักษณะของแต่ละตระกูลภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ตระกูลไท ออสโตรเอเชียติก ไซโน-ทิเบตัน ม้ง-เย้า และออสโตรนีเชียน ลักษณะเฉพาะและลักษณะร่วมของภาษาในอาณาบริเวณนี้

                       Characteristics of each language family in South East Asia, namely, Tai language family, Astroasiatic language family, Sino-Tibetan language family, Hmong-Mien language family, and Austronesian family. Distinct and shared areal linguistic features in this area                                                                           

  ๒. ผู้สมัครนำเสนอผลงานวิชาการ

  ๓. การสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางวิชาการความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งอาจารย์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน : คุณวุฒิปริญญาเอก ๓๒,๔๕๐ บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่)

  การรักษาพยาบาล  สิทธิกองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน/กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

  สวัดิการต่างๆ สำหรับบุคลากรภายในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียและมหาวิทยาลัยกำหนด

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002308-14
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :