รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (IT Support, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยนานาชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  3 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  18 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  19 มีนาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุไม่เกิน   35  ปี
  • วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • คะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า
  • สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขได้อย่างถูกต้อง
  • มีความรู้และความเข้าใจด้าน Hardware, LAN, Network
  • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ตลอดจนมีทักษะด้านการสื่อสารการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น
  • สามารถทำงานนอกเวลาและในวันหยุดราชการได้ในบางครั้ง
  • หากมีประสบการณ์ด้านการดูแลและแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
  • ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ให้กับหน่วยงานต่างๆ
  • บริหารจัดการระบบ printing ทั้งหมดในวิทยาลัย พร้อมจัดทำรายงานผลการใช้งาน
  • ติดตั้ง ดูแล ปรับปรุง ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความดูแลของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ให้คำแนะนำ/ให้บริการความช่วยเหลือด้าน IT รวมทั้งแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคและข้อเสนอแนะ แก่ผู้ขอรับบริการ
  • จัดทำรายงานสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่พบ  และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  22,150 - 28,795 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  งานทรัพยากรบุคคล โทร. 02-700-5000 ต่อ 1612, 1118
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ