รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  หัวหน้างาน (ผู้จัดการโครงการ AUN - HPN)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานเลขาธิการเครือข่าย AUN - HPN สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • เปิดรับสมัคร :
  4 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  24 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารการประกาศรับสมัครไฟล์แนบ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปเกี่ยวข้องกับสาธารณสุขการแพทย์การพยาบาลจิตวิทยาหรือสังคมศาสตร์การแพทย์การบริหารเศรษฐศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข
  2. เพศหญิง หรือ เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน เขียนเป็นอย่างดี ต้องมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร หากไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษยื่นในวันสมัครจะไม่พิจารณาในการรับสมัครโดยต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

                                                 - IELTS (Academic Module)             คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 4 คะแนน

                                                 - TOEFL IBT (Internet Based)         ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน

                                                 - TOEFL – ITP                                  ไม่ต่ำกว่า 433 คะแนน

                                                 - TOEFL – CBT                                 ไม่ต่ำกว่า 120 คะแนน

                                                 - TOEIC                                             ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

                                                 - MU GRAD Test                                ไม่ต่ำกว่า 48 คะแนน

                                                 - MU ELT                                            ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน

   

         4.มีความสามารถในการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมกับมือนานาชาติ และในประเทศ

         5.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ

         6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft word, Microsoft excel, Microsoft power point และ Internet  และโปรแกรมที่

            เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

         7.สามารถศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานภายในสำนักงานด้านต่างๆ

         8.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดีและบริหารเวลาได้เป็นอย่างดี

         9.มีทักษะการประสานงานและติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี

        10.มีความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

        11.เป็นผู้ที่ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

             ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 ประกอบกับกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค  พ.ศ.2553

            

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. บริหารจัดการงานภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้านงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานจัดอบรมประชุมสัมมนาระดับชาตินานาชาติ
  2. งานสารบรรณ พิจารณาตรวจสอบเอกสารที่รับมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่างโต้ - ตอบหนังสือที่มีการติดต่อผ่านทาง E-mail ภาษาอังกฤษได้
  3. จัดเตรียมเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมนานาชาติ รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการเงินพัสดุรวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมภาษาอังกฤษ
  4. ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือการปฏิบัติตาม คำสั่งของผู้บริหาร เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บริหารต่อไป
  5. อำนวยความสะดวกให้บุคลากรและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อสำนักงาน
  6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

                                      1.พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากใบสมัคร และประวัติการทำงาน

                                      2.สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 45,000  บาท  

  ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน

 • หมายเหตุ :
  โปรดอ่านเอกสารแนบไฟล์
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024419040-3 ต่อ 19, 24 หรือ 0895140637 หรือ E-mail ; chare.kho@mahidol.ac.th
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :