รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ประสานงานโครงการเครือข่าย ILO)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย
 • สังกัด :
  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • ปฏิบัติงาน :
  โครงการ Intenational Labor Organizational (ILO) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • เปิดรับสมัคร :
  24 เมษายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  15 พฤษภาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  เทียบเท่าปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  อย่างน้อย 1 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

                                 1.  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือโทขึ้นไป

                                 2)   เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี

                                 3)   มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดีมาก โดยมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ

                                      IELTS ไม่ ต่ำกว่า 6.5 หรือ TOEFL ITP 550 หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 800 คะแนนหรือเทียบเท่า และมีอายุ

                                      ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร

                                 4)  มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการและประสานเครือข่ายความร่วมมือทั้งระดับชาติและนานาชาติ                                          ภายในประเทศและต่างประเทศ

                                 5)  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และ Internet สามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์เครื่องมือ

                                      สื่อสารด้าน information technology และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

                                 6)  สามารถศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานภายในสำนักงานด้านต่าง ๆ

                                 7)  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดีและ

                                       บริหารเวลาได้เป็นอย่างดี

                                 8)   มีทักษะการประสานงานและติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี

                                 9)   มีความเข้าใจระบบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

                                       ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

                                 10) เป็นผู้ที่ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่ง

                                       ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 ประกอบกับกฎ

                                       ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6.5
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  800
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. บริหารจัดการงานภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้านงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานจัดอบรมประชุมสัมมนาระดับชาตินานาชาติ
  2. เป็นผู้ประสานงานหลัก (Focal point) ให้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนจาก ILO และประสานงานวิชาการหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  Special Track for  Social Health Protection
  3. เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ และข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ILO และสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook, จดหมายข่าว, เว็บไซต์ของสถาบันฯ เป็นประจำทุกเดือน 
  4. งานสารบรรณ พิจารณาตรวจสอบเอกสารที่รับมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่างโต้ตอบหนังสือที่มีการติดต่อผ่านทาง E-mail ภาษาอังกฤษได้
  5. จัดประชุมวิชาการและเตรียมเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมนานาชาติ รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการเงินพัสดุรวมทั้งจัดทำรายงานการประชุม
  6. ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือการปฏิบัติตาม คำสั่งของผู้บริหาร เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บริหารต่อไป
  7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  คัดเลือกจากเอกสารการสมัคร สอบสัมภาษณ์ 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามความสามารถและประสบการณ์ 30,000 บาท

 • หมายเหตุ :
  โปรดอ่านประกาศแนบไฟล์ประกอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024419040-3 ต่อ 19,24 หรือ 0895140637 หรือ E-mail ; chare.kho@mahidol.ac.th จเร ข่มอารมณ์
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ