รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยอาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเภสัชกรรม (วิทยาเขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  30 มิถุนายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  8 กรกฎาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  1 ตุลาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 30 ปี
  2. เพศชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), โปรแกรม SPSS
  5. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับดี และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร (ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  - สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในวิชาของสาขาเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมคลินิก และหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชบำบัด แบบ active learnting และ bedside teaching
  - ร่วมดูแลจัดการฝึกปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 6
  - ปฏิบัติภาระงานอื่นๆ ตามกรอบมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และผู้บังคับบัญชามอบหมาย
   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์
  * สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ และผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องนำเสนอผลงาน 1 เรื่อง (เป็นภาษาอังกฤษ) ไม่เกิน 10 นาที

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  หลักสูตร 5 ปี    24,420 บาท
  หลักสูตร 6 ปี    27,040 บาท

  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินเลื่อนขั้นประจำปี ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท/ปี ตรวจสุขภาพประจำปี
   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ