รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่วิจัย (ดูแลระบบการจัดการวารสารออนไลน์ )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
 • เปิดรับสมัคร :
  1 กันยายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  18 กันยายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   การจัดการสิ่งแวดล้อม  ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์  และสาขาอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นเหมาะสม

  2. มีความสามารถในการวิเคราะห์ สรุปรายงาน เสนอแนะ และดำเนินการเกี่ยวกับงานทางด้านการตีพิมพ์บทความวิชาการ การบริหารจัดการด้านวารสารวิชาการ และการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ

  3.มีทักษะและประสบการณ์ในการเขียนบทความทางวิชาการ

  4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office การใช้ระบบออนไลน์  E-Journal การสร้าง Facebook และ Social media ต่าง ๆ ในระดับดีมาก

  5. มีทักษะในการทำสื่อประชาสัมพันธ์ การทำ Infographic และเผยแพร่ในระบบออนไลน์ หรือ Social media ในระดับดีมาก

  6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียน อ่านและสื่อสารกับชาวต่างชาติในระดับดี และมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ  ที่เป็นไปตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยมหิดล

  7.มีจริยธรรม และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน องค์กร ผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดูแลระบบการจัดการวารสารออนไลน์ และดำเนินการนำเข้า-ส่งออกบทความในวารสาร การลงทะเบียนและแจ้งสถานะบทความของวารสารในระบบวารสารออนไลน์
  2. ดำเนินการจัดรูปแบบบทความ โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การจัดวางตำแหน่งเนื้อหา รูปภาพประกอบ และการเขียนอ้างอิงตามรูปแบบของวารสาร และจัดทำเล่มวารสารในแบบอิเล็กทรอนิกส์
  3. ดำเนินการนำข้อมูลบทความของวารสารเผยแพร่ในแต่ละฉบับเข้าสู่เว็บไซต์วารสาร การปรับแก้ไขข้อมูลหน้าเว็บไซต์  ตรวจสอบความถูกต้องของหน้าเว็บไซต์ให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
  4. ดำเนินการนำเข้าบทความในฐานข้อมูลออนไลน์วารสารเป็นสมาชิก  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและประสานงานกับฐานข้อมูลต่าง ๆ  
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำวารสารตั้งแต่การรับบทความ การส่งบทความไปยังผู้ประเมิน รวมทั้งการติดต่อและแจ้งข้อมูลไปยังผู้เขียน ภายใต้การกำกับดูแลของบรรณาธิการวารสารที่รับผิดชอบ
  6. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์วารสารในระบบออนไลน์ และ Social media ต่าง ๆ
  7. ดำเนินงานในกิจกรรมการสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร หรือผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน  และสอบสัมภาษณ์ .

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน   คุณวุฒิปริญญาโท  23,440 บาท 

   

 • หมายเหตุ :
  ดูประกาศรายชื่อได้ที่ https://en.mahidol.ac.th
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4415000 ต่อ 1118
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :