รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ช่างเทคนิค
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
 • เปิดรับสมัคร :
  21 กันยายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  21 ตุลาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  ด้านงานซ่อมเครื่องมือแพทย์ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป  
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.  เพศ หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)  

  2. คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  3. มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมเครื่องมือแพทย์ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป  

  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องมือแพทย์ (Repair) ประจำวัน 

  2. บริการอบห้องผู้ป่วย ห้องหัตถการ ด้วย Hydrogen ทั้งในและนอกสถานที่ของโรงพยาบาลรามาธิบดีรับผิดชอบทั้งหมด 

  3. บริการยืมคืน-เครื่องมือแพทย์ส่วนกลางให้กับหอผู้ป่วยตามการร้องขอ 

  4. ประสานงานซ่อมกับบริษัทนอกสถานที่กรณีซ่อมไม่ทันเวลาที่กำหนด  

  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1.สอบสัมภาษณ์

  2. สอบภาคปฏิบัติ 3 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)15,400 บาท  

  2. ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)

  3. ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 

  4. ตรวจสุขภาพประจำปี

  5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  6. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล

  7. สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน

  8. ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร 

  9. โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ 

  10 วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)  

  11. รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า 

  12. เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) 

 • หมายเหตุ :
  สมัครงานผ่าน=> shorturl.at/ciqvS
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-201-2585ต่อ 146
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :