รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ทันตแพทย์ (ผู้จัดการคลินิกทันตกรรมพิเศษ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาล
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  22 ธันวาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  13 มกราคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  21 มกราคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารคลินิกทันตกรรม/โรงพยาบาลทันตกรรม ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิปริญญาทันตเเพทยศาสตรบัณฑิต โดยมีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 20 ปี

  2. มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารคลินิกทันตกรรม/โรงพยาบาลทันตกรรม ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. นำนโยบายจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล มาวางแผนและนำลงสู่การปฏิบัติ ให้เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางองค์กร
  2. วางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรและการพัฒนาคุณภาพการบริการให้เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางองค์กร
  3. บริหารจัดการคลินิกในเชิงธุรกิจเพื่อให้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  4. ปรับปรุงและพัฒนางานของคลินิกให้ดำเนินการไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ร่างหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ สำหรับใช้ในคลินิกและนำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
  6. กำกับดูแลคุณภาพการให้บริการของแพทย์และทันตแพทย์ ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและกฎระเบียบต่างๆ ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ และธรรมนูญองค์กรแพทย์และทันตแพทย์
  7. กำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในคลินิก
  8. จัดสรรและคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับภาระงานของคลินิก
  9. ลงนามในหนังสือภายในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของคลินิก
  10. พิจารณาและลงนามรับรองการเบิกวัสดุภายนอกของคลินิก
  11. เป็นผู้แทนของคลินิกทันตกรรมพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
  12. ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการในการจัดหาพัสดุ ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานจ้างซ่อมพัสดุ ตรวจรับงานจ้างทำแลปทางทันตกรรม จัดจ้างงานปรับปรุงรายการสิ่งก่อสร้างต่างๆ และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  13. ลงนามรับรองในหนังสือ/ใบเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
  14. ตรวจสอบและลงนามรับรองในใบสมัครเพื่อปฏิบัติในคลินิก
  15. ลงนามอนุมัติการลาหยุดงานของหัวหน้าคลินิก
  16. ตรวจสอบและลงนามรับรองการขอสำเนาแฟ้มประวัติผู้ป่วย
  17. ดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนและความเสี่ยงเบื้องต้นของคลินิก
  18. ร่วมดำเนินการและรับผิดชอบงานด้านพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพการรักษาของคลินิก
  19. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. นำเสนอวิสัยทัศน์ (ไม่เกิน 10 สไลด์) โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที

  2. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  120,000 บาท

 • หมายเหตุ :
  ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :