รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานรังสีเทคนิค
 • เปิดรับสมัคร :
  4 มกราคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มกราคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

  ๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

  ๓. ไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๓๓

  ๔. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

  ๕. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันราชการ และวันหยุดราชการได้

  ๖. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

  ๗. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

  ๘. มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

  ๙. สามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

   ๑๐. หากมีประสบการณ์ด้านเลขานุการ งานเอกสาร งานบริหารโรงพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ        

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. งานบริการ (เคาท์เตอร์)

       ๑.๑ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนการตรวจหาทางรังสีวิทยาเบื้องต้นได้

       ๑.๒ ลงทะเบียนการตรวจของผู้ป่วยในระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล

        ๑.๓ นัดหมายผู้ป่วยในการตรวจรักษาทางรังสีวิทยา

        ๑.๔ ให้บริการขอยืม-คืนฟิล์มเอกซเรย์

   ๒. งานธุรการและสารบรรณ

         ๒.๑ จัดทำหนังสือออกและหนังสือตอบรับต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

       ๒.๒ จัดทำวาระ และสรุปรายงานการประชุมต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

       ๒.๓ บริหารจัดการการจัดทำความร่วมมือกับศูนย์เอ็ม อาร์ ไอ

      ๒.๔ ติดต่อประสานงานกับบุคลากรภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกและหน่วยงานภายนอก

      ๒.๕ แยกหมวดหมู่เอกสารเพื่อจัดเก็บให้ง่ายต่อการค้นหาและอ้างอิง

  ๓. งานบริหารบุคลากร

        ๓.๑ ตรวจสอบการบันทึกเวลาเข้า-ออก การลาต่าง ๆ พร้อมทั้งสรุปผลเพื่อเสนอหัวหน้างาน

        ๓.๒ จัดทำสถิติการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้น

        ๓.๓ จัดทำแบบบรรยายลักษณะงานของบุคลากร

        ๓.๔ จัดทำหนังสือขออนุมัติการฝึกอบรมของบุคลากร และตารางการฝึกอบรม

  ๔. งานพัสดุ

       ๔.๑ จัดทำทะเบียนสินทรัพย์พัสดุ ครุภัณฑ์ ตรวจสอบปริมาณคงเหลือ รวมทั้งความต้องการอุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

      ๔.๒ จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ภายในหน่วยงานตามระเบียบพัสดุ

  ๕. งานด้านงบประมาณ

       ๕.๑ วางแผนงบประมาณประจำปี เพื่อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงาน

       ๕.๒ จัดทำข้อมูลแผนคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

       ๕.๓  ขออนุมัติงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี ได้แก่ งบอุดหนุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

   ๖. งานการศึกษา

        ๖.๑ ประสานงานเกี่ยวกับนักศึกษาฝึกงาน

         ๖.๒ สรุปข้อมูลการฝึกงานของนักศึกษาฝึกงาน

   ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง

  ๒. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน ๒๐,๐๙๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :