รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (งานพัฒนานักศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองกิจการนักศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  1 เมษายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  19 เมษายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  28 เมษายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  2 กันยายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  2 กันยายน 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี/โท ไม่จำกัดสาขาวิชา อายุไม่เกิน ๔๐ ปี
  2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการให้คำปรึกษาแนะแนวด้านอาชีพแก่นักศึกษา และชื่นชอบในงานกิจกรรมนักศึกษา,มีประสบการณ์งานด้านการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ การจัดหางานในหน่วยงานการศึกษาของภาครัฐ เอกชนหรือบริษัทเอกชน
  3. พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้
  5. มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office  ได้ดี
  6. หากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่สูบบุหรี่ และติดยาเสพติดให้โทษ
  8. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี
   นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                              IELTS (Academic Module)      คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน             หรือ

                              TOEFL-IBT (Internet Based)    คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน           หรือ

                              TOEFL-ITP                          คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน         หรือ

                              TOEFL-CBT                        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน           หรือ

                               TOEIC                               คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน         หรือ

                               MU GRAD Test                    คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน           หรือ

                               MU - ELT                           คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ที่ปรึกษา/แนะแนว ด้านการเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพ ให้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

                     ให้บริการแนะแนวด้านอาชีพแก่นักศึกษา เป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม ในด้านการรู้จักตนเอง การค้นหาตัวเองและการหางานที่ใช่สำหรับตนเอง ข้อมูลอาชีพ การฝึกงาน

  - การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มตลาดงานและคุณสมบัติของบัณฑิตที่องค์กรมองหา

  - การสนับสนุนและการเตรียมความพร้อมเพื่อให้นักศึกษาได้งานในบริษัทหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ

  ๒. จัดกิจกรรม อบรม บ่มเพาะ พัฒนาทักษะความสามารถ สู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพ เช่น

            - การเขียน resume และจดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน

            - การเขียนจดหมายสมัครงานและเทคนิคการสมัครงาน

            - กิจกรรมฝึกอบรมทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑

            - กิจกรรมพัฒนาทักษะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ๓. จัดทำเนื้อหาข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในงานที่รับผิดชอบ

  - จัดทำข้อมูลอาชีพในบริบทของมหาวิทยาลัยมหิดล (คำบรรยายลักษณะอาชีพ ทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ แหล่งเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง)

                     - จัดทำข้อมูล เนื้อหา ข่าว ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

                     - การจัดทำรายงานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา

  ๔. งานเอกสาร และการประสานงาน

            - จัดทำเอกสาร หนังสือ คำสั่ง ฯ ที่เกี่ยวข้อง

            - ประสานกับหน่วยงาน องค์กร บริษัท ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

            - การจัดทำรายงานข้อมูลการดำเนินงานให้ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

  ๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

            - ปฏิบัติงานหน้าที่ในงาน กิจกรรม ต่าง ๆ ของกองกิจการนักศึกษาและมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท / คุณวุฒิปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-4508 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ