รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริหารเอกสาร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองบริหารงานทั่วไป
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  1 เมษายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  15 เมษายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  26 เมษายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  15 ตุลาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  15 ตุลาคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. อายุไม่เกิน  ๓๕  ปี 
  2. คุณวุฒิปริญญาตรีด้านการบริหาร  ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  4. มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการสื่อสารและติดต่อประสานงาน
  5. มีจิตบริการ
  6. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                     IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน                   หรือ

                                     TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน                หรือ

                                     TOEFL-ITP                                 คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน             หรือ

                                     TOEFL-CBT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน                หรือ

                                      TOEIC                                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน             หรือ

                                      MU GRAD Test                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน                หรือ

                                      MU - ELT                                  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ประสานงาน ติดตาม และจัดการประชุมที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายสารบรรณมหาวิทยาลัย  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยงานสารบรรณ
  2. ศึกษาค้นคว้ากฎระเบียบด้านการบริหารจัดการเอกสารของมหาวิทยาลัย ติดตาม การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ของประเทศที่เกี่ยวกับการบริหารเอกสาร เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำประกาศแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
  3. ประสานงานและดำเนินการ จัดโครงการอบรมที่เกี่ยวกับงานด้านบริหารเอกสาร เช่น การเขียนหนังสือราชการ การดำเนินการด้านบริหารเอกสารตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสารบรรณ ร่างหนังสือโต้ตอบ เกษียนหนังสือ เขียนคู่มือที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆเพื่อเผยแพร่ เช่น คู่มือการวิเคราะห์เอกสารจำแนกตามภารกิจ คู่มือการบริหารเอกสารของมหาวิทยาลัย เป็นต้น เพื่อให้ส่วนงานได้นำไปประกอบการปฏิบัติงาน
  4. ประสานงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย แก้ไขปัญหาการให้บริการเบื้องต้น ประสานงานกับทีมงาน
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ ๒๐,๐๙๐ บาท  และพิจารณาตามความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ด้านต่าง ๆ   เช่น  ความรู้ หรือประสบการณ์ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6206 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ