รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัสดุ (พัสดุ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
 • ปฏิบัติงาน :
  งานคลังและพัสดุ
 • เปิดรับสมัคร :
  14 พฤษภาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  18 มิถุนายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  24 มิถุนายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  5 กรกฎาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ถ้ามีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  2. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารงานพัสดุ หรือประสบการณ์ด้านการพัสดุในหน่วยงานภาครัฐ (ถ้ามี)
  3. มีความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ว่าด้วยงานพัสดุ
  4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
  5. มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  6. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  7. มีความกระตือรือร้น อดทน เสียสละ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
  8. มีความสามารถในการศึกษาและบริหารจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  9. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
  10. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดหา จัดซื้อจัดจ้างตรวจรับพัสดุ
  2. ปฏิบัติหน้าที่ในการเก็บรักษาพัสดุ การเบิกจ่ายพัสดุ
  3. ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมพัสดุ เช่น การตรวจสอบพัสดุประจำปี การให้ยืม การจำหน่าย ฯลฯ
  4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. รอบแรก คัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัครเพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ (Shortlisted candidates)
  2. รอบสอง สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

                    อัตราเงินเดือนตามวุฒิแรกบรรจุปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง        จะได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามประสบการณ์)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0-2441-0201 ต่อ 219
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ