รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  ศูนย์บริหารสินทรัพย์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  25 พฤษภาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  30 มิถุนายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  9 กรกฎาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ไม่จำกัดเพศ และอายุ
  2. เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
  3. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
  4. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ, บริหารธุรกิจ, การตลาด, วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่น
   ที่เกี่ยวข้องกับงาน
  5. มีความกระตือรือร้น และมีความอดทนในการทำงาน
  6. มีความละเอียดรอบคอบ และมีทักษะการติดต่อประสานงานได้ดี
  7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  8. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
   โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓   คะแนน           หรือ

  TOEFL-IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน           หรือ

  TOEFL-ITP คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน         หรือ

  TOEFL-CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน           หรือ

  TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน         หรือ

  MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน หรือ

  MU - ELT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน

  คุณสมบัติเพิ่มเติม

  • หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอาคารสำนักงาน/นิติบุคคลอาคารชุด, มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพรบ.อาคารชุด และกฎหมายเกี่ยวกับพรบ.อาคารควบคุม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ทำหน้าที่บริหารจัดการอาคาร
  2. บริหารและดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (อาคารมิว ถ.วิภาวดี) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
  3. จัดหาผู้เช่าใหม่ ประสานงาน และให้บริการแก่ผู้เช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัย (อาคารมิว ถ.วิภาวดี)
  4. ควบคุม ดูแลผู้เช่าทั้งภายในห้องชุด และการใช้สิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางของเจ้าของร่วม ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับอาคารชุด
  5. ช่วยเหลือภาระงานของผู้จัดการนิติบุคคล เพื่อจัดการเรื่องต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการ และดูแลทรัพย์ส่วนกลาง ให้อยู่ในสภาพปกติเรียบร้อยพร้อมใช้งานตลอดเวลา และเพื่อประโยชน์ของเจ้าของร่วม
  6. รายงานปัญหาต่างๆ และการแก้ไขเบื้องต้นที่เกิดขึ้น ให้ผู้จัดการอาคารทราบ
  7. ควบคุม รปภ. แม่บ้าน ของอาคารให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามสัญญาว่าจ้าง
  8. ประสานงานกับช่าง/ผู้เช่า/บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ตรวจพบอุปกรณ์ที่ต้องซ่อมแซมแก้ไข
  9. ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทำงาน
  10. จัดหา และเปรียบเทียบสินค้า/บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพย์สิน เพื่อนำเสนอต่อผู้จัดการอาคาร
  11. ติดตามสถานะของสัญญาต่าง ๆ ที่ผูกพันกับนิติบุคคลอาคารชุดมิว เช่น สัญญาเช่าพื้นที่, สัญญาว่าจ้าง หรือ การอนุญาตให้ใช้สถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าทำสัญญาครบเรียบร้อยแล้ว
  12. จัดประชุมร่วมกับบริษัทผู้รับจ้าง ประจำเดือนหรือตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทำรายงานสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข  ให้ผู้จัดการอาคารทราบ
  13. จัดซ้อมแผนเหตุฉุกเฉินภายในอาคาร การอพยพประจำปี และการจัดทำแผนความปลอดภัยในเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ได้
  14. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. พิจารณาใบสมัครตามเกณฑ์คุณสมบัติ
  2. สอบข้อเขียนความรู้เฉพาะตำแหน่งเกี่ยวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์
  3. การสอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท / ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6066 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ