รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิจัย
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 • เปิดรับสมัคร :
  7 มิถุนายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กรกฎาคม 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  20 สิงหาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  หากเป็นเจ้าของภาษาหรือมีทักษะภาษาชาติพันธุ์ในประเทศไทย เช่น ภาษาอาข่า ม้ง กะเหรี่ยง ภาษาเขมร ภาษามลายู เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติทั่วไป:

  ๑. ไม่จำกัดเพศ  (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบ ร.ด. ปี ๓)

  ๒. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Required qualifications):

  ๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในสาขาภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา พหุวัฒนธรรม คติชนวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รวมถึงผู้สำเร็จการศึกษาสาขาศึกษาศาสตร์และทำงานด้านการพัฒนาการศึกษาสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มข้ามชาติต่างๆ และสาขาวิทยาศาสตร์ชาติพันธุ์ เช่น พฤกษศาสตร์ชาติพันธุ์ เภสัชศาสตร์ชาติพันธุ์ เป็นต้น

  ๒. มีความรู้ความสามารถหรือทักษะเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล (Data management) สามารถย่อย สรุป ดึงจุดเด่นของข้อมูล รวมทั้งจัดการข้อมูลซับซ้อนให้เข้าใจง่ายหรือเป็นแผนภาพเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปได้

  ๓. มีประสบการณ์ทำงานวิจัยปฏิบัติการหรือการทำงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมในด้านภาษา วัฒนธรรม การศึกษาหรือในบริบทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๔. หากเป็นเจ้าของภาษาหรือมีทักษะภาษาชาติพันธุ์ในประเทศไทย เช่น ภาษาอาข่า ม้ง กะเหรี่ยง ภาษาเขมร ภาษามลายู เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๕. มีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ เช่น SCOPUS หรือฐานข้อมูลวารสารสากลตามประกาศที่ ก.พ.อ. ให้การรับรอง จำนวนอย่างน้อย ๑ ชิ้น

  ๖. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในระดับดี-ดีมาก โดยสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งในด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนในระดับวิชาการได้ โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

  IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๗ คะแนน

  TOEFL IBT (Internet Based)  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๕ คะแนน

  TOEFL- ITP  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๘๗ คะแนน

  TOEFL- CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน

  ทั้งนี้หากเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติจากต่างประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่หรือเป็นภาษาราชการ อาจใช้หลักฐานอื่นในระดับที่เท่ากันกับเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น โดยผลการสอบตามเกณฑ์ต่างๆ ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  ๗. สามารถทำงานภาคสนาม และทำงานร่วมกับนักวิจัยชาวบ้านหรือชุมชนต่างๆ ได้

   

  ๘. สามารถทำงานในภาวะเร่งด่วน ทำงานล่วงเวลา และทำงานในวันหยุดได้

  ๙. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

  ๑๐. มีพื้นฐานจิตใจที่เปิดกว้างในการทำงานกับกลุ่มที่มีความหลากหลายทางภาษา-วัฒนธรรมและในบริบทต่างๆ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  7
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  95
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  587
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิจัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายหรือพันธกิจของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ในส่วนของศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต และงานอื่นของสถาบันฯ นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ดำเนินงานภายใต้การกำกับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จำเป็น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  ๑. ดำเนินการวิจัย ศึกษา ทดสอบ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานวิจัยในด้านภาษา ภาษาศาสตร์ วัฒนธรรม การพัฒนาการศึกษา การท่องเที่ยว เทคโนโลยี ดิจิทัล เศรษฐกิจและด้านต่างๆ ที่ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย หรืองานวิจัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายหรือพันธกิจของสถาบันฯ โดยสามารถดำเนินการด้วยตนเอง หรือ ดำเนินการร่วมกับนักวิจัยที่ปรึกษาหรือนักวิจัยท่านอื่นภายในสถาบันฯ และหน่วยงานภายนอก

  ๒. ยื่นเสนอขอทุน/งบประมาณวิจัยจากหน่วยงานสนับสนุนในประเทศและต่างประเทศ เพื่อดำเนินงานวิจัยในด้านภาษา ภาษาศาสตร์ วัฒนธรรม การพัฒนาการศึกษา การท่องเที่ยว เทคโนโลยี ดิจิทัล เศรษฐกิจและด้านต่างๆ ที่ส่งเสริมศักยภาพ และโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคมและสิทธิทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงกลุ่มวัฒนธรรมอื่นๆ ในสังคมไทยและบริบทอาเซียน หรืองานวิจัยที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายหรือพันธกิจของศูนย์และสถาบันฯ

  ๓. บริหารจัดการโครงการวิจัย โดยบริหารจัดการทั้งโครงการวิจัยและโครงการรับจ้างวิจัย รวมทั้งบริหารโครงการในด้านบุคลากรวิจัย ผลผลิตวิจัย การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและการขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย รวมทั้งการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

  ๔. ผลิตบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ และระดับชาติ โดยสม่ำเสมอ

  ๕. ฝึกอบรม บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่ได้จากงานวิจัยทั้งในระหว่างการวิจัยและเสร็จสิ้นงานวิจัย หรือตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บริการวิชาการ ตอบคำถาม ชี้แจงและให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานวิจัยแก่เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา ชุมชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจในงานวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. พิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัคร ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน และจดหมายแสดงความตั้งใจในการสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1,000 คำ (Letter of statement/ Statement of purpose)

  ๒. การสอบข้อเขียน 

  ๓. การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

  ๔. การสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  การรักษาพยาบาล:   สิทธิกองทุนประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทน/ กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

  สวัสดิการ: สวัสดิการสำหรับบุคลากรภายในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

   

 • หมายเหตุ :
  ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ให้ตรวจสอบการแนบเอกสารหลักฐาน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) เป็น PDF file มาให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่ปรากฏหรือขาดเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครจะไม่รับพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002308-14
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :