รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  1 กรกฎาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  27 กรกฎาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  2 สิงหาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  2. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ Internet
  4. มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ดี
  5. หากมีประสบการณ์การทำงานบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยมหิดลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  IELTS (Academic Module)             คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน                   หรือ

  TOEFL-IBT (Internet Based)           คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน                หรือ

  TOEFL-ITP                                    คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน             หรือ

  TOEFL-CBT                                  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน                หรือ

  TOEIC                                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน             หรือ

  MU GRAD Test                             คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน                หรือ

  MU - ELT                                     คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

   

  1. กำกับดูแลระบบสนับสนุนภายใต้สำนักผู้อำนวยการ
   • กำกับติดตามนโยบายและแผนด้านทรัพยากรบุคคล การบริหารงานทั่วไป และการพัฒนาองค์กร
  2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน
   • กำกับการปฏิบัติงานบุคลากรฝ่ายสนับสนุนในสำนักงานผู้อำนวยการให้มีประสิทธิภาพ (งานทรัพยากรบุคคล การเงิน งานนโยบายและแผน งานสารบรรณ สารสนเทศ อาคารสถานที่)
  3. จัดทำเอกสาร กำกับงานสื่อสารภายใน
   • ร่างประกาศ คำสั่ง สัญญา แนวปฏิบัติต่าง ๆ (อังกฤษ/ภาษาไทย)
  4. ดูแลงานวิเทศสัมพันธ์และโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
   • ประสานงานโครงการความร่วมมือบริการวิชาการระหว่างประเทศ
  5. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบิกจ่ายโครงการต่างๆ
  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  เอกสารการสมัครงาน :

  1. จดหมายสมัครงาน
  2. ประวัติการศึกษาและการทำงาน (CV)
  3. จดหมายรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร ๒ ฉบับ
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

   

  สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

    คุณวุฒิปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท 

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4410813-5 ต่อ 1104 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :