รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริการวิชาการ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะกายภาพบำบัด
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  2 กรกฎาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  10 สิงหาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  3 กันยายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  28 กันยายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  28 กันยายน 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือสด.43 มาด้วย)
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่อายุไม่เกิน 35 ปี
  3. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ         เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอวิธีแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  6. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
  7. มีมนุษยสัมพันธ์และการติดต่อประสานงานที่ดี และมีใจรักงานบริการ
  8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
  9. มีความสามารถในการศึกษาและจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  10. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
  11. หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. แผนปฏิบัติการฝ่ายบริการวิชาการ
  2. จัดทำโครงการประชุมวิชาการประจำปีของคณะฯทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
  3. จัดทำโครงการของฝ่ายบริการวิชาการ / ฝึกอบรม ที่มีการจัดเก็บค่าลงทะเบียนและไม่จัดเก็บค่าลงทะเบียนสำหรับบุคลากรภายในและภายนอก
  4. บริหารจัดการบริการวิชาการตามที่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือ
  5. ติดต่อประสานงานและคำนวณอัตราค่าตอบแทนการบริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการ
  6. จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลด้านการบริการวิชาการของคณะ(ระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ)
  7. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส
  8. ดำเนินการเพื่อขอรับรองหลักสูตรกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และการกำหนดหน่วยคะแนนสาขากายภาพบำบัด จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัดให้กับสถาบันหลัก (ของคณะเอง) และสถาบันสมทบ
  9. ระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการของคณะฯ
  10. งานร่างและโต้ตอบหนังสือต่าง
  11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. สอบปฏิบัติ      
  2. สอบสัมภาษณ์      
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิ ปริญญาตรี 15,000 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024415450 ต่อ 20226
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ