รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (สมัครสอบขึ้นทะเบียน)
 • จำนวน :
  10 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • เปิดรับสมัคร :
  7 กรกฎาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  9 สิงหาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  13 สิงหาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา ยกเว้นสาขาเกษตรและช่าง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43)
  3. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Word , Excel และ PowerPoint ในระดับดีถึงดีมาก
  4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2561 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานในฐานะ พนักงานธุรการ ประจำภาควิชาหรือหน่วยงาน ภายใน
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยลักษณะงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสังกัดของท่าน เช่น

  1. งานด้านเอกสาร ร่าง-พิมพ์หนังสือราชการ ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร
  2. งานด้านพัสดุ จัดเตรียมเบิกพัสดุสำนักงาน
  3. งานด้านทรัพยากรบุคคล ดำเนินการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนของบุคลากร และดำเนินการสรุปวันลาของบุคลากรในหน่วยงาน
  4. งานด้านการศึกษา เป็นผู้ช่วยจัดการเรียนการสอน ประสานงานระหว่างอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์
  5. งานด้านสื่อสารองค์กร ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
  6. งานด้านการบริการ ให้บริการผู้ป่วยหรือผู้ที่มาติดต่อในด้านต่างๆ
  7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบปฏิบัติ ความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. ตำแหน่งคุณวุฒิปวช. - เงินเดือน 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท / ตำแหน่งคุณวุฒิปวส. - เงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 785 บาท
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. การตรวจสุขภาพประจำปี
  4. ค่าทำงานล่วงเวลา (ตามเกณฑ์ของคณะฯ)
  5. เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว (ตามเกณฑ์ของคณะฯ)
  6. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  7. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  8. รถรับ-ส่งบุคลากร
  9. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  10. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  11. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯ กำหนด
  12. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  13. เงินสวัสดิการสงเคราะห์
  14. ทุนการศึกษาบุตร (ตามเกณฑ์ของคณะฯ)
  15. เครื่องแบบบุคลากร
  16. เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :