รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่วิจัย (การบริหารโครงการวิจัย)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะศิลปศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยบริหารงานวิจัย งานวิจัยและวิชาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  9 สิงหาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  9 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  1 ธันวาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  การบริหารโครงการวิจัย ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  

  1. ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาโท ด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ บริหาร การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ จัดการข้อมูล สรุปเหตุผลเสนอแนะ และการนำเสนอรายงานข้อมูลประกอบการพิจารณาได้
  3. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
  4. มีความรู้ความเข้าใจงานด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  6. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานต่างๆ เช่น MS-Word, MS-Excel สามารถใช้สถิติพื้นฐาน หรือโปรแกรมสำเร็จรูป และ Social network ได้เป็นอย่างดี
  7. มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย เช่น มีความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยตนเอง มีความกระตือรือร้น มีทัศนคติดี มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน และมีทักษะด้านการติดต่อประสานงานกับบุคคล เป็นต้น
  8. หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการวิจัย มีความรู้ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  (NRIIS) และโปรแกรมวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย (SciVal) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมงานวิจัย การบริหารจัดการงานวิจัย โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการวิจัยทั้งทุนภายในและภายนอกประเทศ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เช่น การวิเคราะห์โครงการวิจัย การประสานงานกับแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ประสานกับอาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน/ส่งเสริมพันธกิจด้านการวิจัย อำนวยความสะดวกในการหาทุนวิจัย เสนอขอทุนวิจัย ส่งเอกสารไปแหล่งทุน บริหารจัดการเงินทุนวิจัย จัดทำงบประมาณโครงการวิจัย วางแผน/ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ/ประกาศของมหาวิทยาลัยและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดการความรู้ การสืบค้นข้อมูลงานวิจัยจากฐานข้อมูลสากล การจัดทำข้อมูลสารสนเทศงานวิจัย และให้ข้อมูลความรู้แก่บุคลากร การจัดอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้ และปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะศิลปศาสตร์

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก

  1.   สอบข้อเขียน ความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน

  2.   สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน

  รายละเอียดหลักสูตรวิชาที่ทำการทดสอบ

  -    ความรู้ด้านการวิจัย สามารถกำหนดประเด็น วิเคราะห์ ให้ความเห็น ประกอบข้อบังคับ/ประกาศ/ระเบียบ ของมหาวิทยาลัย และกฏหมายที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัย

  -    ความรู้ด้านการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยจากฐานข้อมูลสากล

  การประเมินความเหมาะสมด้วยการสัมภาษณ์

  - ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ตั้งประเด็น ให้ความเห็นและนำเสนอ

  - บุคลิกภาพ ท่วงท่าวาจา ปฏิภาณ ไหวพริบวุฒิภาวะทางอารมณ์ ทัศนคติต่องาน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน   ปริญญาโท 17,500 บาท

  สวัสดิการ        ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  หากยื่นเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณาใบสมัคร
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4401-4
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :