รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองบริหารงานวิจัย
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์เครื่องมือวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ
 • เปิดรับสมัคร :
  19 สิงหาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  9 กันยายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  1 ตุลาคม 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  1 ตุลาคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย หรือเพศหญิง
  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
  3. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีวิเคราะห์ เภสัชวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่น
   ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านเคมีวิเคราะห์
  4. มีประสบการณ์การทำงานหรือการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านโครมาโทกราฟฟิก เช่น ICP-MS, GC-MS/QQQ, HPLC และ LC-MS/MS เป็นต้น
  5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และพร้อมที่จะช่วยเหลือนักวิจัยและลูกค้าที่มาใช้บริการ
  7. หากมีประสบการณ์การทำงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ หรือ หน่วยงานบริการวิเคราะห์และทดสอบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  8. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
   • IELTS (Academic Module)      คะแนนไม่ต่ำกว่า           ๓          คะแนน            หรือ
   • TOEFL IBT                           คะแนนไม่ต่ำกว่า           ๒๙          คะแนน            หรือ
   • TOEFL ITP                           คะแนนไม่ต่ำกว่า           ๓๙๐          คะแนน            หรือ
   • TOEFL CBT                          คะแนนไม่ต่ำกว่า           ๙๐          คะแนน            หรือ
   • TOEIC                                 คะแนนไม่ต่ำกว่า           ๔๐๐          คะแนน            หรือ
   • MU GRAD Test                     คะแนนไม่ต่ำกว่า           ๓๖          คะแนน            หรือ
   • MU - ELT                             คะแนนไม่ต่ำกว่า           ๕๖          คะแนน

  และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันยื่นใบสมัคร (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ควบคุมดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และพื้นที่ในความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  2. ให้คำปรึกษา แนะนำ การใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ใช้งาน ให้สามารถใช้งานและวิเคราะห์ผลการทดลองได้อย่างถูกต้อง
  3. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตัวอย่าง ให้กับนักวิจัย ทั้งภายในและภายนอก ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในความรับผิดชอบให้ได้ผลอย่างถูกต้อง
  4. ดำเนินการเขียนโครงการและพัฒนาวิธีวิเคราะห์ จนถึงการตรวจสอบความถูกต้อง Method Validation
   ของสารสำคัญ เพื่อพัฒนางานวิเคราะห์และทดสอบของศูนย์เครื่องมือ
  5. ฝึกอบรม และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ หรือเทคนิคต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  6. จัดทำคู่มือการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จัดทำมาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน และเอกสารอื่น ๆ
   ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์เครื่องมือศาลายา
  7. แนบเอกสารเพิ่มเติม GPA ป.ตรี ป.โท และ ป. เอก
  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการ
  2. ภาควิชาความรู้ทั่วไป และวิชาเฉพาะตำแหน่ง 
  3. ภาคปฏิบัติ (Lab) ๓ ชั่วโมง / ๑ คน
  4. สัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท / คุณวุฒิปริญญาเอก ๒๘,๑๒๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6242 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ