รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริการวิชาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  30 สิงหาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  20 กันยายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพันธุศาสตร์, ชีวเคมี, จุลชีววิทยา , วิทยาภูมิคุ้มกัน และ ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  2. เพศชายหรือหญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

  4. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และต้องไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

      - TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ

      - IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 คะแนน หรือ

      - TOEFL-iBT ไม่น้อยกว่า 64 คะแนน หรือ

      - MU GRAD Plus ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน หรือ

      - MU ELT ไม่น้อยกว่า 84 คะแนน    -

  5. หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับเทคนิค PCR, Real-time PCR, Sites direct mutagenesis /การทำงานเกี่ยวกับการ design primer, SNP และ SSLP /การตรวจหาเชื้อในสัตว์ทดลองด้วยวิธี PCR /ความรู้เกี่ยวกับการหาความแปรผันของพันธุกรรมในสัตว์ทดลองกลุ่ม inbreeding และ outbreeding จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดได้     

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  5
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  64
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ตรวจสอบคุณภาพพันธุ์สัตว์ทดลองโดยใช้เทคนิค อณูชีววิทยา

  1.1 วางแผน/ออกแบบการตรวจตรวจสอบพันธุกรรมของ กระต่ายและหนูตะเภา

  1.2 จัดทำคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติการ (SOP) การตรวจสอบพันธุกรรมของ กระต่ายและหนูตะเภา

  1.3 ทดสอบหาแบบแผน  SNP/SSLP ในของกระต่าย (Mlac:NZW) และหนูตะเภา (Mlac:DH) (Outbred Animal) และแปลผล

  1.4 รับบริการตรวจสอบพันธุกรรมของ กระต่าย (Mlac:NZW) และหนูตะเภา (Mlac:DH)

  1.5 ออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์

  2. การยืนยันผลการตรวจเชื้อก่อโรค เพื่อตรวจสอบสุขภาพสัตว์ทดลอง ด้วยวิธีทาง Molecular (Helicobacter)

  2.1 จัดทำคู่มือ และทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติการ (SOP) การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส และเชื้อ Helicobacter ในสัตว์ทดลองปั่นแยกซีรั่มที่เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  2.2 ทำแผนการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส และเชื้อ Helicobacter ในสัตว์ทดลองควบคุมสภาวะที่จัดเก็บเพื่อมั่นใจว่าคุณสมบัติ ของตัวอย่างไม่เปลี่ยนไปในระยะเวลาที่กำหนด

  2.3 เก็บ และรักษาอวัยวะสัตว์ทดลอง และสกัดสารพันธุกรรม (DNA, RNA) ของเชื้อไวรัส และเชื้อ Helicobacter สำหรับตรวจหาสารพันธุกรรม

  2.4 ตรวจหาพันธุกรรมของเชื้อไวรัส (DNA) ในสัตว์ทดลองด้วยวิธี PCR  และตรวจหาเชื้อ Helicobacter  ด้วยวิธี Nested-PCR และตรวจหาพันธุกรรมของเชื้อไวรัส (RNA) ในสัตว์ทดลองด้วยวิธี RT-PCR

  2.5 ออกรายงานผลการทดสอบภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลอง สรุปรายงานผลการตรวจส่งกรรมการประจำศูนย์ และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

   

   

  3. ตรวจสอบคุณภาพพันธุ์สัตว์ทดลองโดยใช้เทคนิค อณูชีววิทยา

  3.1 วางแผน/ออกแบบการตรวจตรวจสอบพันธุกรรมของ กระต่ายและหนูตะเภา

  3.2 จัดทำคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติการ (SOP) การตรวจสอบพันธุกรรมของ กระต่ายและหนูตะเภา

  3.3 ทดสอบหาแบบแผน  SNP/SSLP ในของกระต่าย (Mlac:NZW) และหนูตะเภา (Mlac:DH) (Outbred Animal) และแปลผล

  3.4 รับบริการตรวจสอบพันธุกรรมของ กระต่าย (Mlac:NZW) และหนูตะเภา (Mlac:DH)

  3.5 ออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์

   

  4. การยืนยันผลการตรวจเชื้อก่อโรค เพื่อตรวจสอบสุขภาพสัตว์ทดลอง ด้วยวิธีทาง Molecular (Helicobacter)

  4.1 จัดทำคู่มือ และทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติการ (SOP) การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส และเชื้อ Helicobacter ในสัตว์ทดลองปั่นแยกซีรั่มที่เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  4.2 ทำแผนการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส และเชื้อ Helicobacter ในสัตว์ทดลองควบคุมสภาวะที่จัดเก็บเพื่อมั่นใจว่าคุณสมบัติ ของตัวอย่างไม่เปลี่ยนไปในระยะเวลาที่กำหนด

  4.3 เก็บ และรักษาอวัยวะสัตว์ทดลอง และสกัดสารพันธุกรรม (DNA, RNA) ของเชื้อไวรัส และเชื้อ Helicobacter สำหรับตรวจหาสารพันธุกรรม

  4.4 ตรวจหาพันธุกรรมของเชื้อไวรัส (DNA) ในสัตว์ทดลองด้วยวิธี PCR  และตรวจหาเชื้อ Helicobacter  ด้วยวิธี Nested-PCR และตรวจหาพันธุกรรมของเชื้อไวรัส (RNA) ในสัตว์ทดลองด้วยวิธี RT-PCR

  4.5 ออกรายงานผลการทดสอบภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลอง สรุปรายงานผลการตรวจส่งกรรมการประจำศูนย์ และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

  5. ธำรงรักษาระบบประกันคุณภาพของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  โดยการสอบแบบ presentation และสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  23,440  บาท 

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 441 9342 ต่อ 103 หรือ 081 814 8610
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ