รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักปฏิบัติการวิจัย
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  8 ตุลาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  15 พฤศจิกายน 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  17 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  26 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ในหน่วยงาน/องค์กรการวิจัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

       ๑.คุณวุฒิ

  ๑.๑ ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาการวิจัยหรือสถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ

  ๑.๒ ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท/เอก สาขาที่เกี่ยวข้อง และสำเร็จปริญญาตรีทางด้านการพยาบาล

  1. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
  2. มีความรู้ความสามารถทางด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ดี เช่นSPSS, STATA เป็นต้น
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานทั่วไปเป็นอย่างดี
  4. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด
  5. หากมีประสบการณ์ในหน่วยงาน/องค์กรการวิจัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานด้านงานวิจัย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น กำหนดโครงการวิจัยและเทคนิคในการวิเคราะห์วิจัย  ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการในงานวิจัย ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์หรือสังเคราะห์ หรือวิจัยเพื่อกำหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการวิจัย ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดำเนินการเกี่ยวกับงานวิจัย  ปรับปรุงรายงานผลการวิจัย หาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานวิจัย คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบเข้าร่วมประชุมและชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการต่างๆ  ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ  ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหา  และชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานด้านต่างๆของหน่วยงานที่สังกัด  ดำเนินการสนับสนุนในเรื่องการเตรียมโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยทุกประเภท ตลอดจนการประสานงาน จัดทำสัญญารับทุน งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย รวมทั้งการเตรียมต้นฉบับเพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก

  ๑)   ภาคการสอบข้อเขียนประกอบด้วย

  -  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

  -  วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  ๒)   ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกอบด้วย

  -  สอบสัมภาษณ์

  -  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

  วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก :  ขอให้ผู้มีสิทธิคัดเลือกสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓o – ๑๖.oo น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ภาคการสอบข้อเขียน วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.oo – ๑๒.oo น. โดยมีกำหนดการสอบ ดังนี้

                                      -  เวลา  ๙.oo – ๑o.oo  น.  สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป           

                                      -  เวลา  ๑o.oo – ๑๒.oo น.  สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

              ๒)  ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

                  ๒.๑)   ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

  เวลา ๑๓.oo – ๑๖.oo น.

                   ๒.๒)  กำหนดการสอบสัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบภายหลัง

              การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคการสอบข้อเขียน

  ไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

  คะแนนการสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดสิบ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสิบ

  รูปแบบการสอบ : เป็นการจัดสอบ Online (สอบที่บ้านหรือสถานที่ ที่ท่านสะดวก) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

  เงื่อนไขการสอบ :  (สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามประกาศ)  
              ๑) รายงานตัวก่อนเวลาสอบประมาณ ๓๐ นาที (โดยการกด Join in จาก link ที่ได้รับทาง email ด้านล่างนี้)

  Join Zoom Meeting


  https://zoom.us/j/96249532858?pwd=MVhJb2FqQzRuWXhYSmJrdk9yWXZ1Zz09

  Meeting ID: 962 4953 2858
  Passcode: nursemu

              ๒) ผู้เข้าสอบต้องเตรียม computer, กล้อง (เปิดกล้องระหว่างการสอบ), Internet สำหรับเชื่อมต่อระหว่างการสอบตลอดเวลา 

              ๓) ในระหว่างการสอบผู้เข้าสอบจะต้องเปิดกล้องที่สามารถมองเห็นผู้สอบและหน้าจอที่ผู้สอบใช้ทำข้อสอบได้ตลอดเวลาในการดำเนินการสอบ
              ๔) เครื่อง computer จะต้องมีโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  :    - อัตราเงินเดือนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ขั้นต่ำเดือนละ ๒๓,๔๔o บาท

       - อัตราเงินเดือนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ขั้นต่ำเดือนละ ๒๘,๑๒๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4197466 ถึง 80 ต่อ 1219
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :