รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การเรียนการสอน เน้นกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  25 มกราคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  27 กรกฎาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 3 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  8 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  สอนด้านนิติศาสตร์ หรือมีประสบการณ์ด้านการวิจัยโดยมีผลงานวิจัยหรือเคยนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติประเด็นปัญหากฎหมายทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขร่วมสมัย อาทิ ปัญญาประดิษฐ์(AI ) โทรเวชกรรม (Telemedicine) การก่อการร้ายโดย ชีวทางการแพทย์ (Bioterrorism) โรคติดต่อ (Communicable Diseases) ระบาดวิทยา (Epidemiology) สเต็มเซลล์ (Stem Cell Research) การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ(Transplantation of Organs and Tissues ) เป็นต้น
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  ๑. คุณวุฒิปริญญาเอกจากสถาบันที่ ก.พ. หรือ สกอ. รับรอง กรณีหากวุฒิการศึกษาในระดับต่าง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษา ไม่อยู่ในเกณฑ์กำหนดของ ก.พ. ต้องมีหนังสือรับรองคุณวุฒิบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และกำหนดอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับ เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.และสำนักงาน ก.พ.ตามนัยมาตรา ๘(๑๐) และมาตรา ๑๓(๑๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยสำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์ ในสาขาดังนี้

  ก. สาขากฎหมายเน้นกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข หรือสาขาที่ใกล้เคียง โดยมีวิทยานิพนธ์หรือเอกสารแสดงประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยประกอบการสมัคร (ซึ่งต้องไม่ใช่งานวิจัยใน    ชั้นเรียน) หรือ

  ข. สาขากฎหมายสาขาอื่น ๆ โดยมีผลงานวิชาการด้านกฎหมายตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือมีประสบการณ์การสอนด้านกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข หรือมีประสบการณ์  ด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีผลงานวิจัยหรือเคยนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

  ๒. มีผลงานทางวิชาการในสาขานิติศาสตร์ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือมีประสบการณ์การสอนด้านนิติศาสตร์ หรือมีประสบการณ์ด้านการวิจัยโดยมีผลงานวิจัยหรือเคยนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหากฎหมายทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขร่วมสมัย อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (AI ) โทรเวชกรรม (Telemedicine) การก่อการร้ายโดย        ชีวทางการแพทย์ (Bioterrorism) โรคติดต่อ (Communicable Diseases) ระบาดวิทยา (Epidemiology) สเต็มเซลล์ (Stem Cell Research) การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ(Transplantation of Organs and Tissues ) เป็นต้น

  ๓. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับดี - ดีมาก หรือมีความสามารถ  ในการใช้ภาษาอังกฤษทุกทักษะในระดับดี - ดีมาก หรือเคยเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ จัดฝึกอบรมเป็นคณะทำงานหรือคณะกรรมการในโครงการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือมีผลงานอื่น ๆ ที่เป็นนวัตกรรมที่   โดดเด่นทางด้านกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข

  ๔. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด ผลภาษาอังกฤษไม่หมดอายุจนถึงวันได้รับการบรรจุแต่งตั้ง โดยจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

  - IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖ คะแนน หรือ

  - TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน หรือ

  - TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ

  - TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ

  - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน

            กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่เป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ให้สามารถบรรจุและแต่งตั้งได้ดังนี้

                     ๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป และมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา โดยผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ

                     ๒) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่และความรับผิดชอบโดยย่อ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้า การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก

            รอบแรก           การคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร และการสอบข้อเขียน

  รอบสอง          การนำเสนอผลงานทางวิชาการและสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น สมรรถนะ ทัศนคติ ความสนใจ ความจริงจัง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพอื่น ๆ และ/ หรือการทดสอบสอน เพื่อคัดเลือก        ผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัด (Shortlist Candidate)   

  รอบสาม          การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัด การพิจารณาการคัดเลือกให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการคัดเลือกคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน : ปริญญาเอก ๓๒,๔๕๐ บาท

  สวัสดิการ ประกันสังคม

  สวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002840-60 ต่อ 1006
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :