รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  7 มีนาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  (โปรดอ่านเอกสารประกอบ)
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ มีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 - ใบ สด. 8)
  3. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านเขียนโปรแกรม พัฒนาซอฟแวร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ทางด้าน Computer Programming, Application and System Analysis หรือ Design and Development
  2. สามารถเขียนโปรแกรม Web Application ด้วยภาษา PHP หรือ ASP.NET หรือ Javascript และ CSS หรือ อื่น ๆ และสามารถใช้งาน MySQL หรือ SQL Server และการเชื่อมต่อกับ Web Service (API) ได้
  3. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเขียน Workflow Diagram และ ER Diagram ได้เป็นอย่างดี
  4. มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบ UX / UI ได้เป็นอย่างดี
  5. มีความสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  6. สามารถทำงานเป็นทีม และเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานด้านเก็บรวมรวมความต้องการระบบและจัดทำเอกสารพื้นฐานได้
  2. ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ระบบและออกแบบฐานข้อมูล
  3. ปฏิบัติงานด้านการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลต่างๆ Web Programming
  4. ปฏิบัติงานด้านการออกแบบรายงาน เพื่อนำเสนอข้อมูลรายงานสรุปพื้นฐานได้
  5. สามารถจัดทำคู่มือการใช้งานระบบเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้ได้
  6. อัพเดทเวอร์ชั่น Source Code ของแต่ละระบบเพื่อรองรับความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการฯ เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ (หากมีตัวอย่างผลงานให้นำมาเสนอด้วย)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  วุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท

  สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

  สวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  โปรดตรวจสอบเอกสารของท่านให้ถูกต้อง หากเอกสารผิด คณะกรรมการอาจพิจารณาไม่ให้รับการสอบคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 201 5013, 02 201 5026
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ