รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
 • เปิดรับสมัคร :
  11 เมษายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  9 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

   ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี
      ๒. ต้องมีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชา
          ๒.๑ Process simulation Engineering หรือ
          ๒.๒ Electrochemical Engineering , Corrosion Engineering หรือ
          ๒.๓ AI หรือ Machine Learning in Chemical Engineering
          ๒.๔ Healthcare ด้าน Chemical Engineering
          ๒.๕ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมี
      ๓. มีความสามารถในการผลิตผลงานวิจัย โดยพิจารณาจากผลงานตีพิมพ์ ในระดับดี ๕ ปีย้อนหลัง 
      ๔. สามารถและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้ดี     
      ๕. ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้
      ๑) IELTS (Academic Module)     คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖  คะแนน หรือ
      ๒) TOEFL IBT (Internet Based)     คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๗๙  คะแนน หรือ
      ๓) TOEFL - ITP              คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ
      ๔) TOEFL - CBT             คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ
      ๕) MU GRAD Test             คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

    

  ๑. สอนวิชาด้านวิศวกรรมเคมี  

  ๒. ทำงานวิจัยด้านพลังงาน หรือด้านวัสดุชั้นสูง หรือด้านวิศวกรรมอาหารและยาหรือด้านวิศวกรรมเคมีขั้นสูง

  ๓. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

  ๒. ทดสอบภาคปฏิบัติ

   ๓. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน   ๓๒,๔๕๐ บาท  

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ k.ศันสนีย์ (HR) 02-889- 2138 ต่อ 6070, 6073-4, 6075-6
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :