รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานวิเคราะห์ข้อมูลและบูรณาการระบบดิจิทัล (ปฏิบัติงาน Software Engineer, Data Engineer))
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  11 เมษายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  5 สิงหาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  17 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

          1.     เพศชายหรือหญิงอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น

          2.  สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เวชสารสนเทศศาสตร์ ชีวสารสนเทศศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์

          3.  มีทักษะ ความรู้ ในการพัฒนา ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ดังนี้

              3.1 HTML / JavaScript / CSS / Bootstrap

              3.2 C# / Python /

              3.3 MySQL / SQL Server / MongoDB

              3.4 ORM Entity Framework

              3.5 SQL Server Data Tools

              3.6 Docker

          4.  มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ อาทิ คณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์ การจัดการข้อมูล การจัดรูปแบบและเตรียมความพร้อมข้อมูล การสื่อสารด้วยข้อมูล

          5.  มีทักษะในการวิเคราะห์ และนำเสนอที่ดี

          6.  มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี มีความกระตือรือร้น
  ชอบความท้าท้าย ชอบพัฒนาตนเอง สามารถทำงานร่วงเวลาได้ และทำงานร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมได้เป็นอย่างดี

          7.  สามารถเรียนรู้ระบบงานและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง        

          8. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใด

  อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร)
  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ และความต้องการอื่น ๆตามความต้องการของผู้ใช้งาน
  2. ทำการเตรียมข้อมูล (Data Preparation) ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม หรือง่ายต่อการนำไปประมวลผลใช้งาน
   โดยพัฒนา ETL Process และ Mapping Data จาก Source ข้อมูลต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ หรือจากแหล่งข้อมูลภายนอก
  3. กำกับดูแล ควบคุม วิเคราะห์ วางแผน วิจัย และพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก โมเดลทางสถิติและวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาทิ การเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อระบุและแก้ไขปัญหาขององค์กร โดยใช้วิธีการที่เหมาะสมและสามารถทำซ้ำได้
  4. วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม ตลอดจนถึงขั้นตอนของการทดสอบระบบ ก่อนนำขึ้นใช้งาน
  5. ดูแลระบบงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้มีความมั่นคงปลอดภัย และมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้
  6. ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย แก่บุคลากรและนักศึกษา
  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ
  2. สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะตำแหน่ง และวิชาความรู้ทั่วไป
  3. สอบวัดความรู้ด้านวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล
  4. สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท (ประกันสังคม และสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย)
  2. มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของประกาศที่เกี่ยวข้อง 
  3. หากมีประสบการณ์ที่ตรงกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาจพิจารณาให้ได้รับการปรับเพิ่มค่าประสบการณ์
 • หมายเหตุ :
  ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิสมัครงานได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6038 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :