รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล (HRD)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานทรัพยากรบุคคล
 • เปิดรับสมัคร :
  9 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  3 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  60 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ และจิตวิทยา

                          2.  เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

                          3. มีความรู้สามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office , Internet และ SAP ได้

                         4. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 มาด้วย)

                          5. หากมีประสบการณ์มีประสบการณ์ด้านการดำเนินการเกี่ยวกับ In – House Training และ Public Training ทั้งระบบ, การจัดทำ Training Road Map Based on Competency, การดำเนินการด้าน Succession Planning, การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ และการจัดทำ Career Path จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ พร้อมทั้งติดตามผลการฝึกอบรม

                          2.ดำเนินการวางแผนและปฏิบัติงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์

                          3.ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาของบุคลากรเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล ตลอดจนการติดตามผลการพัฒนา

                          4.วางแผนและให้คำปรึกษา พร้อมทั้งดำเนินการด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรภายในองค์กร

                          5.ดำเนินการจัดทำเส้นทางการฝึกอบรมตามสมรรถนะ

                          6.ดำเนินการจัดทำ Succession Planning

                          7.ดำเนินการด้านการขออนุมัติตัวบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ

                          8.ดำเนินการด้านการลาศึกษา ฝึกอบรม ของบุคลากร

                          9.ดำเนินการด้านทุนการศึกษาของบุคลากรในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

                         10.ดำเนินการด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

                          11.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย                    

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน (ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)  และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. อัตราเงินเดือน 20,090 บาท 

  2. มีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช 
  3. ตรวจสุขภาพประจำปี 
  4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  5. ทุนการศึกษาบุตร
  6. สวัสดิการเกี่ยวกับอุทกภัย
  7 .ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  8. วงเงินค่ารักษาพยาบาลรายปี (ตนเองและบุคคลในครอบครัว)
  9 .สิทธิบัตรทอง / ประกันสังคม รพ.ศิริราช สำหรับบุคคลในครอบครัว (เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ปี)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :