รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเทศสัมพันธ์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารบุคลากรชาวต่างประเทศ
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  10 พฤษภาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  15 มิถุนายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  24 มิถุนายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  2 สิงหาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

          1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี / สัญชาติไทย

          2. การศึกษาวุฒิปริญญาโททางด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

            ครุศาสตร์ (เอกภาษาต่างประเทศ) การบริหารจัดการ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          3. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

             Word/ Excel/ Power Point และ Online Meeting เป็นอย่างดี

          4. มีความสามารถในการศึกษาและสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ปัญหาสรุปเหตุผลและเสนอแนะ

          5. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร/การเจรจาต่อรองด้านการต่างประเทศ

          6. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ

          7. ผู้ที่มีความรู้ภาษาต่างประเทศ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาพิเศษ

          8. มีความกระตือรือร้น มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม

          9. มีความรับผิดชอบ ทุ่มเทในการทำงาน ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

          10. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
               นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                              IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 4 คะแนน       หรือ

                                              TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน     หรือ

                                              TOEFL-ITP                                 คะแนนรวมไม่ตำกว่า 433 คะแนน    หรือ

                                              TOEFL-CBT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 120 คะแนน    หรือ

                                              TOEIC                                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน    หรือ

                                              MU GRAD Test                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 48 คะแนน     หรือ

                                              MU - ELT                                   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

           1. ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิเทศสัมพันธ์ประสานส่วนงาน เพื่อสรรหาและสนับสนุน Adjunct Professor / Fellow
               และ Global Talent ชาวต่างประเทศ เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน วิจัย บริการวิชาการ และผลิตผลงานทางวิชาการ

           2. ดูแลให้คำปรึกษาอำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ชาวต่างประเทศในทำวีซ่า และ Work Permit

           3. ประสานงานการขอตำแหน่งทางวิชาการ การให้คำปรึกษา แนะนำสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่าง ๆ รวมทั้ง
              การตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่

           4. จัดอบรมส่วนงานเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลชาวต่างประเทศ

           5. จัดกิจกรรม International Activity ให้แก่อาจารย์และบุคลากรชาวต่างประเทศ

           6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาโท 23,440.- บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6464 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :