รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (เขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  23 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  4 สิงหาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  10 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  0-1 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุระหว่าง 22 - 35 ปี
  2. เพศหญิง
  3. คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคนิคเภสัชกรรม
  4. ประสบการณ์การทำงาน 0 -1 ปี
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
  6. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด ฟัง ระดับพอใช้
  7. มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้และรักในการพัฒนาตนเอง
  8. มีความขยัน ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  9. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในการบริการและสามารถทำงานร่วมกันผู้อื่นได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. บริการให้ความรู้และแนะนำยาเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการ
  2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ เอกสารที่เกี่ยวข้องทางเภสัชกรรมอย่างเหมาะสม
  3. รับผิดชอบในการคิดราคาสินค้า และบริการผ่านเครื่องชำระเงิน
  4. ประสานงานกับหน่วยพัสดุ เพื่อทำการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์
  5. จัดหมวดหมู่สินค้าตามกลุ่มยาและเวชภัณฑ์ โดยเรียงตามระบบ FEFO
  6. ตรวจสอบสต็อกสินค้าประจำเดือน และตรวจสอบยาที่ใกล้หมดอายุ
  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน   11,500  บาท   และเงินค่าครองชีพ    785  บาท      รวม     12,285  บาท

  สวัสดิการ :  ประกันสังคม เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน เงินรางวัลประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี 

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :