รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป (เขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  6 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  20 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  26 กรกฎาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุระหว่าง 22-35 ปี
  2. เพศ ชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาจิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)
  6. มีความรู้ความสามารถในการบริหารและวางแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย (หากมีประสบการณ์ในการเขียนโครงการ บริหารจัดการโครงการจัดทำแผนหลักสูตรฝึกอบรม หรือ การพัฒนาบุคลากร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  7. มีความรู้ในเรื่องมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015)
  8. มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ระดับดี
  9. รักษาความลับได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในการติดต่อประสานงานภายใต้สภาวะกดดันได้
   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. วิเคราะห์ภาระงาน และผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร
  2. จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ร่วมกับผู้บังคับบัญชาของบุคลากรในแต่ละระดับ
  3. สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร ออกแบบ และวางแผนหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการ  
      ปฏิบัติงานของบุคลากร 
  4. กำหนดแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์
      - จัดโครงการฝึกอบรมภายในองค์กร และประเมินผลการฝึกอบรม 
      - จัดหา และส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมภายนอกองค์กร 
      - บันทึกข้อมูลการเข้าร่วมฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/บริการวิชาการ ลงในระบบฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
  5. ติดตาม วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร ภายหลังจากได้รับการพัฒนาแล้ว
  6. จัดทำบทสรุปสำหรับผู้บริหาร นำเสนอข้อมูลเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการอัตรากำลังของคณะเภสัชศาสตร์
  7. ทบทวนแนวทางการดำเนินการพัฒนาบุคลากร วางแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำหรับปีงบประมาณถัดไป
  8. ให้คำแนะนำ และปรึกษาแก่บุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร
  9. บริหารจัดการฐานข้อมูลบุคลากร และเอกสารสำคัญของหน่วยงาน
  10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ๑๕,ooo บาท


  สวัสดิการ :    ประกันสังคม เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน เงินรางวัลประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :